จงบริสุทธิ์เพื่อพระบิดา

Intimacy Tuesday 29 May 2018 
“แต่พระองค์ผู้ทรงเรียกพวกท่านนั้นบริสุทธิ์อย่างไร พวกท่านเองก็จงเป็นคนบริสุทธิ์ในชีวิตทุกด้านอย่างนั้น เพราะมีคำเขียนไว้แล้วว่า “พวกท่านจงเป็นคนบริสุทธิ์ เพราะเราเองบริสุทธิ์””
‭‭1 เปโตร‬ ‭1:15-16‬ ‭THSV11‬‬
 
+ พระบิดาเรียกเราทั้งหลายให้มาเพื่อให้เราบริสุทธิ์ จำเพาะพระพักตร์พระเจ้า พระวิญญาณบริสุทธิ์ มาอยู่ในเราก็เพื่อช่วยเรา เปลี่ยนแปลงเราให้เป็นเหมือนพระเยซูคริสต์ และมีชีวิตที่บริสุทธิ์ เช่นกัน 
 
+ ในร่างกายบาปของเราทำให้ เราเองต้องพึ่งพาพระคุณพระเจ้าเป็นอย่างมาก เพื่อให้เราเป็นเหมือนพระเยซูคริสต์ มากขึ้นวันต่อวัน พระวิญญาณบริสุทธิ์ท้านั้นที่จะช่วยเรา 

Leave a Comment

Your email address will not be published.