จงทำให้พระบิดาในสวรรค์ภูมิใจ

จงทำให้พระบิดาในสวรรค์ภูมิใจ
พระบิดาปรารถนาให้เราดำเนินชีวิตให้สมกับข่าวประเสริฐตามอย่างที่ พระเยซู เป็นแบบอย่างให้เราได้เห็นมาแล้ว พระองค์ให้พระวจนะแก่เราเพื่อเราจะได้ดำเนินชีวิต และประพฤติตามพระวจนะนั้น และมากกว่านั้นพระองค์ได้ประทาน พระวิญญาณบริสุทธิ์มาให้แก่เราทั้งหลายแล้ว เพื่อจะเป็นผู้ช่วยเราในการดำเนินชีวิตให้เป็นไปตามน้ำพระทัยของพระบิดา

พระวิญญาณบริสุทธิ์มาอยู่ในเราและพระองค์ประทับตราเราไว้ เป็นขอพระองค์แล้วเช่นกัน
เอเฟซัส 1:13-14 ได้กล่าวว่า “ในพระองค์นั้น ท่านทั้งหลายก็เช่นเดียวกัน เมื่อท่านได้ฟังสัจวาทะ คือข่าวประเสริฐเรื่องความรอดของท่าน และได้วางใจในพระองค์ ได้รับการผนึกตราไว้ด้วยพระวิญญาณบริสุทธิ์แห่งพระสัญญา เป็นมัดจำของการรับมรดกของเรา จนกว่าเราจะได้รับเป็นกรรมสิทธิ์ เป็นที่ถวายสรรเสริญแด่พระสิริของพระองค์”
เมื่อเราดำเนินชีวิตอย่างซื่อสัตย์ด้วยเต็มกำลังของเรา และพึ่งพาฤทธิ์เดชพระวิญญาณบริสุทธิ์ และมีความสัมพันธ์กับพระองค์ทุก ๆ วัน นั่นเป็นสัญญาณที่ดีที่กำลังบอกว่า เรากำลังดำเนินในความภูมิใจของพระบิดา

อย่ากลัวว่า เมื่อเราผิดพลาด ทำบาป ล้มลง ท้อแท้ หรือหมดแรงที่จะดำเนินชีวิตต่อ อาจจะด้วยภาระที่เราคิดว่าเข้ามามากกว่าที่เราจะรับไว้ได้ เมื่อเราตระหนักและรับรู้ว่ามี พระวิญญาณบริสุทธิ์ ที่อยู่กับ จริง ๆ คืออยู่ในเราและคอยที่ช่วยเหลือเราในทุก ๆ อย่าง เมื่อเราใช้เวลากับพระองค์อย่างสม่ำเสมอ เราจะรู้ว่า เราไม่ได้เผชิญสถานการณ์นี้ตามลำพัง และมีอีกคนที่คอยเป็นกำลังในฝ่ายวิญญาณและคอยช่วยเหลือเราอยู่ทุก ๆ ก้าวเดินของเรา

และเมื่อเรากลับใจจากบาป เมื่อเราขอกำลังจากพระวิญญาณ และเมื่อเราอธิษฐานขอปัญญาจากพระองค์ให้เปิดเผยหนทาง พระองค์จะค่อย ๆ สำแดงหนทางให้เราได้เห็นอย่างช้า ๆ แต่ไม่เคยสาย พระองค์จะทำให้เรา รู้ ถึงหนทางที่เราจะเดินต่อไปได้ เพราะเราทั้งหลายก็เป็นลูกที่รักของพระองค์

จงขอ พระวิญญาณบริสุทธิ์ให้เราทั้งหลายดำเนินชีวิตให้พระบิดาบนฟ้าสวรรค์ได้ภาคภูมิใจในความเป็นลูกของพระองค์ ทุก ๆ วัน ชาโลม !!
จงทำให้พระบิดาในสวรรค์ภูมิใจ
พระบิดาปรารถนาให้เราดำเนินชีวิตให้สมกับข่าวประเสริฐตามอย่างที่ พระเยซู เป็นแบบอย่างให้เราได้เห็นมาแล้ว พระองค์ให้พระวจนะแก่เราเพื่อเราจะได้ดำเนินชีวิต และประพฤติตามพระวจนะนั้น และมากกว่านั้นพระองค์ได้ประทาน พระวิญญาณบริสุทธิ์มาให้แก่เราทั้งหลายแล้ว เพื่อจะเป็นผู้ช่วยเราในการดำเนินชีวิตให้เป็นไปตามน้ำพระทัยของพระบิดา

พระวิญญาณบริสุทธิ์มาอยู่ในเราและพระองค์ประทับตราเราไว้ เป็นขอพระองค์แล้วเช่นกัน
เอเฟซัส 1:13-14 ได้กล่าวว่า “ในพระองค์นั้น ท่านทั้งหลายก็เช่นเดียวกัน เมื่อท่านได้ฟังสัจวาทะ คือข่าวประเสริฐเรื่องความรอดของท่าน และได้วางใจในพระองค์ ได้รับการผนึกตราไว้ด้วยพระวิญญาณบริสุทธิ์แห่งพระสัญญา เป็นมัดจำของการรับมรดกของเรา จนกว่าเราจะได้รับเป็นกรรมสิทธิ์ เป็นที่ถวายสรรเสริญแด่พระสิริของพระองค์”
เมื่อเราดำเนินชีวิตอย่างซื่อสัตย์ด้วยเต็มกำลังของเรา และพึ่งพาฤทธิ์เดชพระวิญญาณบริสุทธิ์ และมีความสัมพันธ์กับพระองค์ทุก ๆ วัน นั่นเป็นสัญญาณที่ดีที่กำลังบอกว่า เรากำลังดำเนินในความภูมิใจของพระบิดา

อย่ากลัวว่า เมื่อเราผิดพลาด ทำบาป ล้มลง ท้อแท้ หรือหมดแรงที่จะดำเนินชีวิตต่อ อาจจะด้วยภาระที่เราคิดว่าเข้ามามากกว่าที่เราจะรับไว้ได้ เมื่อเราตระหนักและรับรู้ว่ามี พระวิญญาณบริสุทธิ์ ที่อยู่กับ จริง ๆ คืออยู่ในเราและคอยที่ช่วยเหลือเราในทุก ๆ อย่าง เมื่อเราใช้เวลากับพระองค์อย่างสม่ำเสมอ เราจะรู้ว่า เราไม่ได้เผชิญสถานการณ์นี้ตามลำพัง และมีอีกคนที่คอยเป็นกำลังในฝ่ายวิญญาณและคอยช่วยเหลือเราอยู่ทุก ๆ ก้าวเดินของเรา

และเมื่อเรากลับใจจากบาป เมื่อเราขอกำลังจากพระวิญญาณ และเมื่อเราอธิษฐานขอปัญญาจากพระองค์ให้เปิดเผยหนทาง พระองค์จะค่อย ๆ สำแดงหนทางให้เราได้เห็นอย่างช้า ๆ แต่ไม่เคยสาย พระองค์จะทำให้เรา รู้ ถึงหนทางที่เราจะเดินต่อไปได้ เพราะเราทั้งหลายก็เป็นลูกที่รักของพระองค์

จงขอ พระวิญญาณบริสุทธิ์ให้เราทั้งหลายดำเนินชีวิตให้พระบิดาบนฟ้าสวรรค์ได้ภาคภูมิใจในความเป็นลูกของพระองค์ ทุก ๆ วัน ชาโลม !!

photo credit : http://commentcentral.co.uk/heaven-sky-gradient/

Leave a Comment

Your email address will not be published.