จงทำในส่วนของเราอย่างดีที่สุด

ทำในส่วนของเราอย่างดีที่สุด

พระราชกิจของพระบิดานั้น มักจะทำงานผ่านผู้ที่พระองค์เรียกมาคือผู้ที่ต้อนรับพระคริสต์และจำนนชีวิตต่อพระองค์ เพื่อขับเคลื่อนพระราชกิจนั้น พระบิดาทำงานผ่านคนเสมอ เพื่อให้โลกรู้และยอมรับว่าคนธรรมดาในสายตาของคนทั่วไป สามารถที่จะกระทำการอันยิ่งใหญ่ที่พระบิดาได้มอบให้ไว้ ได้อย่างเกิดผล

มีหลายสิ่งที่พระบิดาจะทำงานผ่านชีวิตผู้เชื่อย่างเรา และเราต้องรู้ว่า เรามีความสามารถมากเพียงพอที่พระองค์จะใช้ชีวิตจของเราได้อย่างเกิดผล

* เราต้องรู้ว่าพระบิดาจะใช้ชีวิตของเรา
* เราต้องซื่อสัตย์ในการทำส่วนของเรา

โคโลสี 4 :9 ให้โอเนสิมัสผู้เป็นน้องที่รักและสัตย์ซื่อซึ่งเป็นคนหนึ่งในพวกท่านไปด้วยเขาทั้งสองจะเล่าให้ท่านทราบถึงเหตุการณ์ทั้งปวงที่นี่

การดำเนินชีวิตกับพระเจ้าปี 2020

ชีวิตอธิษฐาน

ชีวิตในพระคริสต์

ชีวิตในพระวิญญาณบริสุทธิ์

ใกล้ชิดสนิทสนมพระวิญญาณบริสุทธิ์ วันต่อวัน

หน้าหลัก เติบโตในพระคริสต์ ติดสนิทพระวิญญาณ

Leave a Comment

Your email address will not be published.