จงทำดีด้วยจิตใจแบบพระคริสต์

แต่ท่านเมื่อทำทาน อย่าให้มือซ้ายรู้การกระทำของมือขวา 4เพื่อว่าทานของท่านจะเป็นทานลับ และพระบิดาของท่านผู้ทอดพระเนตรเห็นในที่ลี้ลับ จะประทานบำเหน็จแก่ท่าน มัทธิว 6 : 3-4

พระบิดาสอนให้เราทำสิ่งดีโดยไม่ต้องอวดอ้างใคร แต่ด้วยท่าทีภายในใจที่ถูกต้อง เพราะว่าพระองค์มองดูที่ท่าทีภายในใจของเราอยู่เสมอ ดังนี้ทุกสิ่งดีที่เราได้ทำนั้น เราต้องตามพระวจนะ 

ทำดีด้วยท่าทีที่ถูกต้องเพื่อถวายเกียรติแด่พระบิดา

ทำดีโดยไม่ต้องบอกให้ใครได้รู้ เพียงเพื่อการอวดอ้าง 

รับรู้เอาไว้ว่าพระบิดามองดูเราอยู่ตลอดเวลา ถึงการกระทำของเรา

เชื่อตามพระสัญญาว่า พระบิดาจะประทานบำเหน็จ ตามพระทัยของพระองค์ 

ในส่วนของบำเหน็จนั้น เราจะได้รับบนสวรรค์นิรันดร์ อย่างแน่นอน และเราก็เชื่อว่าการอวยพรบนโลกนี้ ก็จะเกิดขึ้นตามมาด้วย การตอบสนองเช่นนี้ เพื่อให้เกียรติทั้งหมดเป็นของพระองค์ และแผ่นดินของพระองค์จะขยายออกไปจนสุดปลายแผ่นดิน 

อาเมน

การดำเนินชีวิตกับพระเจ้าปี 2020

ชีวิตอธิษฐาน

ชีวิตในพระคริสต์

ชีวิตในพระวิญญาณบริสุทธิ์

ใกล้ชิดสนิทสนมพระวิญญาณบริสุทธิ์ วันต่อวัน

หน้าหลัก เติบโตในพระคริสต์ ติดสนิทพระวิญญาณ

Leave a Comment

Your email address will not be published.