จงถ่อมใจกันและกัน

Intimacy Monday 16 July 2018
ในทำ‌นอง‍เดียว‍กัน พวก‍ท่านที่อ่อน‍อาวุโส ก็จงยอมเชื่อ‍ฟังพวกผู้‍อาวุโส ท่านทุก‍คนจงสวมความถ่อม‍ตัวในการปฏิ‌บัติต่อกันและกัน เพราะ  พระ‍เจ้าทรงต่อ‍สู้คนที่หยิ่ง‍จอง‌หอง  แต่ประ‌ทานพระ‍คุณแก่คนที่ถ่อม‍ใจ
1 เปโตร 5:5 THSV11
 
+ ถ่อมใจเข้าหากัน ด้วยพระคุณของพระองค์ เอาความหยิ่งออกไป พระบิดา ไม่ต้องการคนที่หยิ่งยโส แต่ต้องการคนที่มีความถ่อมใจ เราต้องรักษาใจไว้อยู่เสมอ ขอพระวิญญาณบริสุทธิ์ช่วยเราด้วย

Leave a Comment

Your email address will not be published.