จงถวายสาธุการแด่พระยาเวห์

Intimacy Tuesday 11 December 2018
“จิตใจของข้าเอ๋ย จงถวายสาธุการแด่พระยาห์เวห์ และทั้งสิ้นที่อยู่ภายในข้า จงถวายสาธุการแด่พระนามบริสุทธิ์ของพระองค์”
‭‭สดุดี‬ ‭103:1‬ ‭THSV11‬‬
+ ขอมอบจิตใจถวายแด่พระบิดาในเช้าวันใหม่ นี้ ขอนมัสการพระองค์แต่เพียงผู้เดียวพระองค์อุดมด้วยพระกรุณาคุณ หัวใจลูกมอบให้แก่พระองค์แล้ว
+ พระองค์บริสุทธิ์ บริสุทธิ์ บริสุทธิ์ และสมควรจะรับการสรรเสริญ สาธุการพระนามของพระองค์สืบๆไปเป็นนิตย์ อาเมน

Leave a Comment

Your email address will not be published.