จงถวายสาธุการแด่พระยาห์เวห์

Intimacy Wednesday 26 December 2018
“กองทัพทั้งสิ้นของพระองค์ จงถวายสาธุการแด่พระยาห์เวห์ คือบรรดาผู้รับใช้ที่ทำตามพระทัยพระองค์ พระราชกิจทั้งสิ้นของพระองค์เอ๋ย จงถวายสาธุการแด่พระยาห์เวห์ ในทุกสถานที่ ที่พระองค์ทรงครอบครองอยู่ จิตใจของข้าเอ๋ย จงถวายสาธุการแด่พระยาห์เวห์”
‭‭สดุดี‬ ‭103:21-22‬ ‭THSV11‬‬
http://bible.com/174/psa.103.21-22.thsv11

+ ชีวิตของเรา จิตวิญญาณของเรา ต้องมอบถวายชีวิตแด่พระองค์ คือต้องดำเนินชีวิต ปรนนิบัติพระองค์ ด้วยการถวายเกียรติ แด่พระองค์

+ เราต้องดำเนินตามน้ำพระทัยของพระองค์ และถวายสาธุการแด่พระองค์อยู่เสมอ สิ่งนี้จะทำให้เราไม่บ่นต่อว่าหรือพูดแง่ลบได้เลย ให้พระเกียรติทั้งสิ้นเป็นของพระองค์ อาเมน

Leave a Comment

Your email address will not be published.