จงถวายสาธุการแด่พระยาห์เวห์

Intimacy Thursday 27 December 2018
“จิตใจของข้าเอ๋ย จงถวายสาธุการแด่พระยาห์เวห์ ข้าแต่พระยาห์เวห์พระเจ้าของข้าพระองค์ พระองค์ใหญ่ยิ่งนัก พระองค์ทรงพระสิริและความสง่างามเป็นฉลองพระองค์”
‭‭สดุดี‬ ‭104:1‬ ‭THSV11‬‬
https://bible.com/174/psa.104.1.thsv11

+ การดำเนินชีวิตให้พระเกียรติเป็นของพระองค์ และยกชูพระนามของพระองค์เสมอ เป็นสิ่งที่สำคัญและเราต้องถวายเกียรติแด่พระองค์

+ พระเยซูคริสต์สอนในการอธิษฐาน ให้เรายกพระนามของพระบิดา เป็นสิ่งแรกในคำอธิษฐาน ของพระองค์ เราจึงชื่นชมยินดีในการที่เราได้ มีชีวิตแห่งการอธิษฐาน สรรเสริญ ยกยอพระนามพระองค์

+ ยิ่งเรามีความสัมพันธ์ที่ติดสนิทกับพระองค์ อยู่เสมอ พระวิญญาณบริสุทธิ์ก็จะทำงานผ่าน ชีวิตของเราได้อย่างมาก และถ้อยคำแห่งการยกชูพระนามพระองค์จะยิ่งทวีมากยิ่งขึ้น ตามประสบการณ์ที่เราใกล้ชิดพระองค์

Leave a Comment

Your email address will not be published.