จงถวายลูกหัวปีทั้งปวงแก่เรา คือทุกสิ่งของชนชาติอิสราเอลที่ออกจากครรภ์ครั้งแรก

“จงถวายลูกหัวปีทั้งปวงแก่เรา คือทุกสิ่งของชนชาติอิสราเอลที่ออกจากครรภ์ครั้งแรก จะเป็นมนุษย์หรือสัตว์ สิ่งนั้นเป็นของของเรา”
หนังสืออพยพ 13:2 KJV
พระเจ้าให้อิสราเอลได้เรียนรู้ในการที่จะถวายผลแรกแก่พระองค์คือ บุตรหัวปี การเป็นการแสดงท่าทีแห่งความขอบพระคุณที่พระองค์จัดสรรสิ่งที่ดีเลิศต่าง ๆ ให้แก่ชีวิต และเป็นการแสดงออกถึงความไว้วางใจที่มีต่อพระองค์ในการเรื่องการดูแลความจำเป็นต่าง ๆ อีกด้วย
ท่าทีต่อการมอบถวายแด่พระเจ้า พระบิดาของเราจึงเป็นสิ่งที่สำคัญยิ่ง เราต้องมอบสิ่วที่ดีที่สุดให้แก่พระองค์ ขอบคุณพระเจ้า

Leave a Comment

Your email address will not be published.