จงตอบแทนการร้ายด้วยการดี

ต่อมาภายหลังใจของดาวิดก็ตำหนิตัวท่านเอง เพราะท่านได้ตัดชายฉลองพระองค์ของซาอูล พระองค์ตรัสกับดาวิดว่า “เจ้าชอบธรรมยิ่งกว่าข้า เพราะเจ้าตอบแทนข้าด้วยความดี ในเมื่อข้าได้ตอบแทนเจ้าด้วยความร้าย
1 ซามูเอล 24:5, 17

พระเจ้าสอนให้ตอบแทนการร้ายด้วยการดี เพราะเป็นสิ่งดีที่เราควรทำ เสมอ

แม้ว่าในพันธสัญญาเดิม กล่าวถึงเรื่องการ แก้แค้นแบบ ตาต่อตา ฟันต่อฟัน อย่างชัดเจน แต่ ด้วยความเป็นพระเจ้าแห่งความรักแล้ว พระองค์ก็ใส่หัวใจแห่งการ ตอบแทนการร้ายด้วยการดี ดังที่ ซาอูลได้กล่าวแก่ดาวิด ผู้รับใช้พระเจ้า

พระเยซู มาแล้วทำให้พันธสัญญาบริบูรณ์ขึ้น และเห็นชัดเจนขึ้นด้วยการเป็นแบบอย่างด้วยพระองค์เอง ตลอดช่วงเวลาที่ พระองค์อยู่ในโลก

อย่าทำการร้ายตอบแทนการร้าย อย่าด่าตอบการด่า แต่ตรงกันข้ามจงอวยพรแก่เขา โดยรู้อยู่ว่าพระองค์ได้ทรงเรียกท่านกระทำเช่นนั้น เพื่อท่านจะได้รับพระพรเป็นมรดก 1 เปโตร3:9

ชาโลม
การดำเนินชีวิตกับพระเจ้าปี 2020
ชีวิตอธิษฐาน
ชีวิตในพระคริสต์
ชีวิตในพระวิญญาณบริสุทธิ์
ใกล้ชิดสนิทสนมพระวิญญาณบริสุทธิ์ วันต่อวัน
หน้าหลัก เติบโตในพระคริสต์ ติดสนิทพระวิญญาณ

Leave a Comment

Your email address will not be published.