จงตอบสนองต่อเหตุการณ์ตามอย่างพระทัยพระบิดา

จงตอบสนองต่อเหตุการณ์ตามอย่างพระทัยพระบิดา

พระบิดาปรารถนาให้เราดำเนินชีวิตและตอบสนองทุกสิ่งตามที่พระองค์ทรงเป็นแบบอย่างให้ไว้
หลายครั้งเราเผชิญเหตุการณ์ที่ซ้ำเดิมวนเวียนเข้ามาและทำให้เราตอบสนองด้วยท่าทีตามเนื้อหนังของเรา เมื่อเราผ่านเหตุการณ์นั้นมาด้วยพระคุณของพระเจ้าเหตุการณ์คล้ายๆแบบเดิมนั้นกลับมา บางคนก็ตอบสนองตามเนื้อหนังเหมือนเดิม ขณะที่บางคนเข้าใจพระทัยพระบิดามากขึ้นและตอบสนองตามพระวจนะอย่างถูกต้อง คนกลุ่มหลังจึงมีชีวิตที่จำเริญขึ้นอย่างต่อเนื่อง
สิ่งแรกคือการไม่ตอบสนองตามอารมณ์ความรู้สึก หรือสิ่งที่สายตามนุษย์มองเห็น หรือสิ่งที่หูของมนุษย์ได้ยิน แต่ต้องตอบสนองให้เป็นไปตามน้ำพระทัยของพระองค์จากพระจนะของพระองค์ จากเสียงของพระวิญญาณบริสุทธิ์ที่เราพูดคุยทุกๆเวลา
สิ่งที่ สอง คือการมีท่าทีแห่งการขอบพระคุณพระเจ้าทุกครั้ง
การขอบพระคุณเป็นการทำให้เรามั่นใจว่าสิ่งที่เกิดขึ้นกับเราล้วนแต่มีสิ่งที่ดีเลิศซ่อนอยู่และพระองค์ได้มอบให้กับเรา เราต้องมีหัวใจแห่งการขอบพระคุณทุกๆครั้งเมื่อมีเหตุการณ์เข้ามาในชีวิต
ขอให้พระวิญญาณบริสุทธิ์ได้สอนและเปลี่ยนหัวใจให้เรามีท่าทีที่ถูกต้องเสมอเพื่อเราจะมีชีวิตที่สูงขึ้นและเข้าใจน้ำพระทัยของพระบิดาชัดเจนมากขึ้น
จงขอบพระคุณในทุกกรณี เพราะนี่แหละเป็นน้ำพระทัยของพระเจ้า ซึ่งปรากฏอยู่ในพระเยซูคริสต์เพื่อท่านทั้งหลาย
1 เธสะโลนิกา 5:18 TH1971

Leave a Comment

Your email address will not be published.