จงตระหนักในการถูกตรึงของพระเยซู

intimacy Friday 15 February 2019
โอ ชาวกาลาเทียคนเขลา ใครสะกดดวงจิตของพวกท่านให้เห็นผิดไปได้? ทั้งๆ ที่ภาพการถูกตรึงของพระเยซูคริสต์ได้ปรากฏอยู่ต่อหน้าท่านแล้ว  กท3:1
  • ในช่วงเวลานั้นที่หลายคนยังคงรับรู้เรื่องราวของพระเยซูที่ทำพระราชกิจ ถูกตรึง ฟื้นคืนพระชนม์และเสด็จสู่สวรรค์  พวกเขาอาจเป็นหนึ่งในจำนวนอีกมากที่ได้เป็นพยานในเรื่องนี้
  • แต่เพียงไม่นาน ความเชื่อในพระเยซู ของบางคนก็ได้ถดถอยไป ผู้ที่เคยอยู่ เคยรับรู้ในเหตุการณ์ของพระเยซู กลับขาดความเชื่อ และบางคนจะหันกลับไปยึดหลักธรรมบัญญัติซึ่งเป็นสิ่งที่พวกเขาคุ้นเคย
  • เมื่อเรามีความสัมพันธ์กับพระองค์ที่ใกล้ชิด มีประสบการณ์กับพระองค์อยู่เสมอ เราจะเป็นพยานถึงเรื่องราวของพระเยซู ได้อย่างมั่นคงและชัดเจน
  • ความจริงในพระองค์ยังดำรงอยู่ และความเชื่อของเราทั้งหลายต้องมั่นคงด้วย เพื่อพระเยซู จะได้รับเกียรติผ่านชีวิตเรา

Leave a Comment

Your email address will not be published.