จงดูแลผู้สอนพระวจนะพระเจ้า

จงดูแลผู้สอนพระวจนะพระเจ้า

” ส่วนคนที่รับการสอนพระวจนะ จงแบ่งสิ่งดีทุกอย่างให้แก่คนที่สอนตนเถิด ” กาลาเทีย 6:6

พระบิดาประทานผู้เลี้ยง ผู้สอนพระวจนะ รวมถึงอาจารย์และศิษยาภิบาล ที่จะได้มีโอกาส สอนพระคำพระเจ้าให้ฝูงแกะของพระองค์ได้รับอาหารในฝ่ายวิญญาณและเติบโตขึ้น ในทางของพระองค์

ผู้เชื่อจึงต้องมีส่วนในการดูแลผู้รับใช้ของพระองค์อย่างดี เพื่อให้ท่านเหล่านั้นทำพระราชกิจของพระบิดาให้สำเร็จ

1. แบ่งปันสิ่งจำเป็นในชีวิตให้ผู้สอน
2. อธิษฐานเผื่อผู้สอน อย่างสม่ำเสมอ
3. มีส่วนในการปรนนิบัติผู้สอน ตามความเหมาะสม เพื่อขยายแผ่นดินและอาณาจักรของพระเจ้า

พระบิดาสอนเราให้ รักและดูแลผู้เลี้ยง เพื่อเราจะได้รับพระพรร่วมกัน และเป็นการแสดงออกถึงความรักห่วงใย ในชุมชนของพระเจ้าด้วย

ดังเช่น ศิษยาภิบาลในหลายคริสตจักร ไม่ได้ทำงานเพื่อหาเลี้ยงชีพแต่เลือกที่จะเป็นผู้รับใช้เต็มเวลา ซึ่งอาจนำมาถึงเรื่องปัจจัยสี่ และปัจจัยที่จำเป็นอื่น ๆ แต่เมื่อฝูงแกะต่างคน ต่างช่วยกัน ดูแล ปรนนิบัติและแบ่งปันสิ่งดี ตามความถนัด และความสามารถของแต่ละคนแล้ว ผู้รับใช้ก็จะไม่ต้องพะวงในเรื่องเหล่านั้นมากเกินไป เพราะการที่จะหาผู้รับใช้ที่ยอมสละตัวเอง สละชีวิตเพื่อคนอื่น ก็อาจไม่ได้หาได้ง่ายนัก

ขอให้เราดูแล ผู้สอนในคริสตจักร ของเราให้ดีเลิศดังที่พระวจนะได้กล่าวไว้ เพื่อถวายเกียรติแด่พระบิดาของเรา อาเมน

การดำเนินชีวิตกับพระเจ้าปี 2020

ชีวิตอธิษฐาน

ชีวิตในพระคริสต์

ชีวิตในพระวิญญาณบริสุทธิ์

ใกล้ชิดสนิทสนมพระวิญญาณบริสุทธิ์ วันต่อวัน

หน้าหลัก เติบโตในพระคริสต์ ติดสนิทพระวิญญาณ

Leave a Comment

Your email address will not be published.