จงดำเนินชีวิตในพระคุณของพระเจ้า

ดำเนินชีวิตในพระคุณของพระเจ้า

พระคุณของพระเจ้ามาถึงชีวิตเราอย่างเจาะจง โดยพระคุณนี้เราจึงรับความรอดนิรันดร์ที่มาจากพระเยซูผ่านความเชื่อ
พระคุณของพระเจ้าจึงเป็นของขวัญที่เราได้รับมาเปล่าๆ เราจึงต้องตระหนักและเห็นคุณค่าพระคุณนี้
เยซูได้ยอมวายพระชนม์เพื่อไถ่บาปเรา เราจึงต้องตอบสนองในพระคุณของพระองค์ ด้วยการที่เราจำนวนชีวิตและทำตามน้ำพระทัยของพระบิดา
การปรนนิบัติพระเยซูผ่านงานรับใช้ต่างๆที่พระเจ้าได้มอบหมายให้เราทำ ไม่ว่าจะเป็นที่คริสตจักรหรือพี่น้องผู้เชื่อ หรือการเป็นพรต่อคนในสังคม ล้วนแล้วแต่ต้องสละความเป็นส่วนตัวออกใครทำให้พระราชกิจของพระเจ้าสำเร็จ
อาจารย์เปาโลเป็นแบบอย่างในการทำงานก็เต็มกำลังเพื่อถวายเกียรติแด่พระเยซู แต่ทั้งหมดนี้ท่านได้บอกว่าเป็นเพราะพระคุณของพระเจ้าทำให้ท่านทำสิ่งต่างๆได้อย่างมากมาย
ขอพระบิดาโปรดให้เรามีชีวิตเป็นเช่นนั้น ด้วยอำนาจของพระวิญญาณบริสุทธิ์ โปรดช่วยให้เราสามารถดำเนินตามพระสัญญาในพระวจนะได้อย่างถูกต้องและสำเร็จ อาเมน
1~โครินธ์ 15:10
แต่โดยพระคุณของพระเจ้า ข้าพเจ้าจึงเป็นอย่างที่เป็นอยู่นี้ และพระคุณของพระองค์ที่ประทานแก่ข้าพเจ้านั้น ก็ไม่ไร้ประโยชน์ ตรงกันข้าม ข้าพเจ้าตรากตรำมากกว่าพวกเขาทั้งหมด ไม่ใช่ตัวข้าพเจ้าเองเป็นคนทำ แต่เป็นพระคุณของพระเจ้าซึ่งอยู่กับข้าพเจ้าที่ทำ

Leave a Comment

Your email address will not be published.