จงดำเนินชีวิตเป็นเกลือและแสงสว่าง

ท่านทั้งหลายเป็นเกลือแห่งโลก แต่ถ้าเกลือนั้นหมดรสเค็มไปแล้ว จะทำให้กลับเค็มอีกอย่างไรได้ แต่นั้นไปก็ไม่เป็นประโยชน์อะไร มีแต่จะทิ้งเสียสำหรับคนเหยียบย่ำ ท่านทั้งหลายเป็นความสว่างของโลก นครซึ่งอยู่บนภูเขาจะปิดบังไว้ไม่ได้

มัทธิว 5:13‭-‬14 KJV
พระเยซูได้ประทานพระคุณให้แก่ผู้เชื่ออย่างเราที่ได้รับความรอดนิรันดร์ซึ่งเป็นของขวัญที่สำคัญที่สุดในชีวิต
พระองค์ไม่ได้แค่อยากให้เราได้รับเพียงความรอดเฉยๆแต่อยากให้เราเป็นพระพรให้กับแผ่นดินโลกโดยการสำแดงชีวิตเป็นเกลือและแสงสว่างในแผ่นดินโลก
การจะสำแดงชีวิตจำเป็นต้องรับการเปลี่ยนแปลงชีวิตโดยพระวิญญาณบริสุทธิ์ทุกๆวัน เพราะเราไม่สามารถสำแดงชีวิตผ่านความดีที่เราเคยทำมาในอดีตแต่เป็นการสำแดงความดีงามที่พระวิญญาณบริสุทธิ์เข้ามาเปลี่ยนแปลงชีวิตให้เป็นเหมือนพระเยซู
พระเยซูมีความดีมากมายเพียงใด พระวิญญาณบริสุทธิ์ก็จะเปลี่ยนแปลงให้เราเป็นเช่นนั้นเพื่อเราจะได้สำแดงชีวิตให้คนเห็นพระเยซูในชีวิตของผู้เชื่อทุกคน
การเปลี่ยนแปลงชีวิตให้เป็นเหมือนพระเยซูจึงเป็นภารกิจสำคัญของชีวิตของผู้เชื่อ ผู้เชื่อจะดำเนินชีวิตเหมือนเดิมหรือดำเนินชีวิตตามเนื้อหนังของตนเองต่อไปไม่ได้
แม้พระบิดาให้สิทธิ์ในการให้เรามีเสรีภาพในการตัดสินใจ หรือไม่การเลือกจะทำอะไรตามแต่ใจเราต้องการ แต่พระองค์ก็ปรารถนาให้เราเป็นเหมือนพระเยซูซึ่งเราเห็นได้จากพระวจนะที่ได้มอบหมายให้แก่เราแล้ว
ผู้ที่ดำเนินตามพระทัยของพระบิดาตามพระวจนะผู้นั้นจึงจะรับพระพรตามพระสัญญาอย่างมากมายและเต็มขนาดความเชื่อ
สิ่งนี้จึงสร้างความแตกต่างระหว่างผู้ที่เชื่อและยอมจำนนกับพระเยซูจะทำอย่างบริสุทธิ์กับผู้ที่ไม่ตอบสนองต่อพระคุณความรักของพระองค์ และผลลัพธ์ในชีวิตจึงแตกต่างกัน
” จงเป็นเกลือและรักษาความเค็มอยู่เสมอเพื่อถวายเกียรติทั้งสิ้นแด่พระเยซู ”

Leave a Comment

Your email address will not be published.