จงดำเนินชีวิตตามพระวิญญาณและท่านจะไม่สนองความต้องการของเนื้อหนัง

Intimacy Saturday 23 March 2019
“แต่ข้าพเจ้าขอบอกว่า จงดำเนินชีวิตตามพระวิญญาณและท่านจะไม่สนองความต้องการของเนื้อหนัง”
‭‭กาลาเทีย‬ ‭5:16‬ ‭KJV‬‬
  • เมื่อเราให้พระวิญญาณบริสุทธิ์ ควบคุมชีวิตเรา เราก็ต้องให้พระองค์ ครอบครองวิญญาณและควบคุมเนื้อหนังเรา
  • เราเปลี่ยนแปลงได้ก็เพราะพระวิญญาณบริสุทธิ์ ที่ช่วยเรา และการที่จะรักษาการเปลี่ยนแปลง ชีวิตที่เป็นเหมือนพระเยซู ได้ก็ต้องให้พระวิญญาณบริสุทธิ์ ควบคุมเนื้อหนัง ไม่ให้ทำในสิ่งที่ไม่ถูกต้อง

Leave a Comment

Your email address will not be published.