จงซาบซึ้งในพระคุณพระเยซูคริสต์

Intimacy Wednesday 17 October 2018
“ข้าพเจ้าทูลขอให้ท่านสามารถเข้าใจร่วมกับธรรมิกชนทั้งหมดถึงความกว้าง ความยาว ความสูง และความลึก คือให้ซาบซึ้งในความรักของพระคริสต์ซึ่งเกินความรู้ เพื่อพวกท่านจะได้รับความบริบูรณ์ของพระเจ้าอย่างเต็มเปี่ยม”
‭‭เอเฟซัส‬ ‭3:18-19‬ ‭THSV11‬‬
 
+ ความรักของพระเยซูคริสต์เป็นความรักที่ไม่มีเงื่อนไข เป็นของขวัญจากพระบิดาที่มอบให้แก่เรา 
เราต้องสัมผัสและมีประสบการณ์ในความรักของพระองค์อยู่เสมอ เพื่อเราจะได้ซาบซึ้งในความรักของพระองค์ ขอพระวิญญาณช่วยเราให้สัมผัสความรักของพระองค์ได้อย่างเต็มเปี่ยมทุกวัน 

Leave a Comment

Your email address will not be published.