จงชื่นบานในจิตวิญญาณเสมอ

“แต่ขอให้คนชอบธรรมชื่นบาน ให้เขาเต้นโลดต่อเบื้องพระพักตร์พระเจ้า ให้เขาลิงโลดด้วยความชื่นบาน”‭‭เพลงสดุดี‬ ‭68:3‬ ‭KJV‬‬https://www.bible.com/175/psa.68.3.kjv

ความชื่นชม ชื่นบาน เป็นการแสดงออกถึงชีวิตที่ รับสันติสุขที่มาจากพระบิดา และเป็นท่าทีแห่งการเต็มเปี่ยมไปด้วยความร่าเริงในท่านด้วย

การตัดสินใจเลือกที่จะชื่นชมยินดี ก็เป็นสิ่งหนึ่งที่  ท่านได้สอนเราผ่านทาง พระวจนะ 
ไม่ว่าสถานการณ์ยังดูเหมือนไม่ดี พระวจนะก็สอนให้เราเลือกที่จะชื่นชมยินดี เสมอ เพราะเรารู้ว่า ในที่สุด พระบิดาจะได้นำ ในสิ่งที่เป็นพระทัยให้แก่เรา 

“จงชื่นชมยินดีในองค์พระผู้เป็นเจ้าทุกเวลา ข้าพเจ้าขอย้ำอีกครั้งว่า จงชื่นชมยินดีเถิด”‭‭ฟีลิปปี‬ ‭4:4‬ ‭KJV‬‬https://www.bible.com/175/php.4.4.kjv

ชาโลม

การดำเนินชีวิตกับพระเจ้าปี 2020
ชีวิตอธิษฐาน
ชีวิตในพระคริสต์
ชีวิตในพระวิญญาณบริสุทธิ์
ใกล้ชิดสนิทสนมพระวิญญาณบริสุทธิ์ วันต่อวัน
หน้าหลัก เติบโตในพระคริสต์ ติดสนิทพระวิญญาณ

Leave a Comment

Your email address will not be published.