จงฉีกใจของพวกเจ้า ไม่ใช่ฉีกเสื้อของเจ้า

“จงฉีกใจของพวกเจ้า ไม่ใช่ฉีกเสื้อของเจ้า” จงกลับมาหาพระยาห์เวห์พระเจ้าของพวกท่าน เพราะว่าพระองค์ทรงเปี่ยมด้วยพระคุณและพระกรุณา พระองค์กริ้วช้าและบริบูรณ์ด้วยความรักมั่นคง และเปลี่ยนพระทัยไม่ลงโทษ”
‭‭โยเอล‬ ‭2:13‬ ‭THSV11‬‬
https://www.bible.com/174/jol.2.13.thsv11

” ยิ่งเรารู้จักพระบิดา พระวิญญาณบริสุทธิ์มากขึ้นเท่าไร เราก็จะยิ่งเข้าใจพระทัยของพระบิดามากขึ้นเท่านั้น ”

ชีวิตที่เคยล้มเหลวเพราะความบาป นั้น ได้ถูกกลับมาด้วยพระเมตตาคุณของพระเยซูคริสต์ที่ไม้กางเขน โดยโลหิตของพระองค์

พระบิดา ผู้ที่เต็มเปี่ยมด้วยหัวใจที่รักเราอย่างมาก และมีพระคุณซ้อนพระคุณให้แก่ชีวิตของเราเรื่อยมา ไม่ว่าเราจะพลาดพลั้งล้มลง แค่ไหน พระคุณยังโอบอุ้มชูเราไว้ให้อยู่ในพระหัตถ์อันอบอุ่นของพระบิดา

เพราะความรักมั่นคงของพระองค์ยังคงดำรงอยู่เป็นนิตย์ และพระองค์ปรารถนาให้เรากลับมาหาพระทัยของพระองค์ ด้วยหัวใจที่รักและผูกพันกับเราเป็นอย่างยิ่ง

ให้จิตใจเราเปิดออกให้ พระวิญญาณบริสุทธิ์เข้ามาทำงานในชีวิตของเราอย่างบริบูรณ์ เพื่อเราจะรับความเต็มเปี่ยมด้วยความรักและความมั่นคงจากพระองค์ ทุก ๆ วัน

โปรดให้พระวิญญาณบริสุทธิ์แนบแน่นในวิญญาณจิตของเรา เพื่อเราจะรับพระเมตตาคุณอันอุดมจากพระองค์ได้อย่างเต็มเปี่ยม

ชาโลม

การดำเนินชีวิตกับพระเจ้าปี 2020
ชีวิตอธิษฐาน
ชีวิตในพระคริสต์
ชีวิตในพระวิญญาณบริสุทธิ์
ใกล้ชิดสนิทสนมพระวิญญาณบริสุทธิ์ วันต่อวัน
หน้าหลัก เติบโตในพระคริสต์ ติดสนิทพระวิญญาณ

Leave a Comment

Your email address will not be published.