จงขึ้นไปบนภูเขาอาบาริมนี้ แล้วมองดูแผ่นดินซึ่งเรามอบให้แก่คนอิสราเอล

12พระยาห์เวห์ตรัสกับโมเสสว่า “จงขึ้นไปบนภูเขาอาบาริมนี้ แล้วมองดูแผ่นดินซึ่งเรามอบให้แก่คนอิสราเอล 13และเมื่อเจ้าได้เห็นแล้ว เจ้าจะจากไปอยู่กับประชาชนของเจ้าด้วย เหมือนอย่างอาโรนพี่ชายของเจ้าที่จากไปนั้น 14เพราะว่าเจ้าทั้งสองกบฏต่อถ้อยคำของเราในถิ่นทุรกันดารศินระหว่างที่ชุมนุมชนมาโต้แย้ง เจ้าไม่ได้ถวายความศักดิ์สิทธิ์แก่เราต่อหน้าเขาทั้งหลายที่น้ำนั้น” กดว 27 : 13-14

แม้ว่าพระเจ้าจะได้สนทนากับโมเสส สองต่อสอง และพระองค์ให้ความสนิทสนมแก่ท่านมากกว่าคนทั้งปวง เพราะท่านเชื่อฟังพระองค์ และทำตามพระดำรัสของพระองค์ และยำเกรงพระองค์ ท่านเป็นผู้ชอบธรรมในสายตาของพระองค์

แต่เมื่อมีเหตุการณ์ที่ท่านไม่ได้ถวายเกียรติแด่พระองค์ ด้วยโทสะที่บันดาลออกไป เพราะโกรธชนชาติอิสราเอล จึงไม่ได้ทำในสิ่งที่พระเจ้าสั่ง และท่านจึงต้องรับผลคือการที่ท่านไม่ได้เข้าแผ่นดินคานาอัน ซึ่งเป็นแผ่นดินที่เป็นพระสัญญากับชนชาติอิสราเอล และตัวโมเสสเองด้วย

เราขอบคุณพระเมตตาคุณ ที่่เราอยู่ในยุคพระคุณ และเรารับพระคุณของพระองค์อยู่อย่างมากมาย เราต้องตระหนักและไม่ทำให้พระองค์เสียพระทัย และถวายเกียรติชีวิตแด่พระองค์ในทก ๆ ทาง

Leave a Comment

Your email address will not be published.