จงขอบพระคุณพระยาห์เวห์ จงร้องออกพระนามพระองค์

Intimacy Monday 7 January 2018
“จงขอบพระคุณพระยาห์เวห์ จงร้องออกพระนามพระองค์ จงประกาศบรรดากิจการของพระองค์แก่ชนชาติทั้งหลาย”
‭‭สดุดี‬ ‭105:1‬ ‭THSV11‬‬
+ ชีวิตที่ขอบคุณพระเจ้าเป็นชีวิตที่ต้องอยู่กับเราเสมอไป จงขอบคุณพระเจ้าในทุกกรณีจงขอบคุณพระเจ้าอยู่เสมอ
+ เราต้องสำแดงให้โลกรู้ว่า พระนามของพระเจ้านั้นยิ่งใหญ่เพียงไร จงร้องออกพระนามพระองค์ ยาเวห์
+ และเราต้องประกาศกิจการของพระเยซูคริสต์ไปถึงบรรดาประชาชาติ ให้โลกรู้ว่าความรักพระองค์มีมากมายเพียงไร ขอบคุณพระเจ้า และโปรดให้ชีวิตของเราขับเคลื่อนด้วยพระวิญญาณบริสุทธิ์ อยู่เสมอไป อาเมน

Leave a Comment

Your email address will not be published.