จงขอบพระคุณพระยาห์เวห์ เพราะพระองค์ประเสริฐ เพราะความรักมั่นคงของพระองค์ดำรงเป็นนิตย์

1จงขอบพระคุณพระยาห์เวห์ เพราะพระองค์ประเสริฐ
เพราะความรักมั่นคงของพระองค์ดำรงเป็นนิตย์
2ให้อิสราเอลกล่าวเถิดว่า
“ความรักมั่นคงของพระองค์ดำรงเป็นนิตย์”
3ให้วงศ์วานอาโรนกล่าวเถิดว่า
“ความรักมั่นคงของพระองค์ดำรงเป็นนิตย์”
4ให้บรรดาผู้ที่ยำเกรงพระยาห์เวห์กล่าวเถิดว่า
“ความรักมั่นคงของพระองค์ดำรงเป็นนิตย์” สดุดี 118:1-4

หัวใจแห่งการขอบพระคุณพระยาเวห์ เป็นหัวใจแห่งการดำเนินชีวิตและเป็นวิถีชีวิตของผู้เชื่อ

เพราะว่าเราต้องมีชีวิตแห่งการขอบพระคุณพระเจ้าในทุก ๆ สิ่งที่เกิดขึ้น ไม่ว่าสิ่งนั้นจะเป็นอย่างไร จะดี หรือดูเหมือนไม่ดี ก็ตาม

พระยาเวห์ผู้ประทานสิ่งดีเสมอให้แก่ลูกที่รักของพระองค์ เราเองเป็นลูกที่รัก และเราต้องดำเนินชีวิตให้เป็นลูกที่โปรดปรานด้วย

จงตื่นขึ้นและขอบพระคุณในสิ่งดีมากมายที่จะเข้ามาในชีวิต และก่อนนอนจงขอบพระคุณในพระเมตตาคุณที่พระองค์ได้นำเราในตลอดทั้งวันผ่านสิ่งดี ต่าง ๆ มากมาย
จงมีชีวิตแห่งการขอบพระคุณพระเจ้า เพราะว่าพระองค์ได้ประทานสิ่งดี ๆ ให้แก่เราอย่างไม่หยุดหย่อน

สรรเสริญพระนามพระองค์ พระบิดา ยาเวห์

จงขอบพระคุณในทุกกรณี เพราะนี่แหละเป็นพระประสงค์ของพระเจ้า สำหรับพวกท่านในพระเยซูคริสต์ 1 เธสะโลนิกา 5:18

ชาโลม

การดำเนินชีวิตกับพระเจ้าปี 2020
ชีวิตอธิษฐาน
ชีวิตในพระคริสต์
ชีวิตในพระวิญญาณบริสุทธิ์
ใกล้ชิดสนิทสนมพระวิญญาณบริสุทธิ์ วันต่อวัน
หน้าหลัก เติบโตในพระคริสต์ ติดสนิทพระวิญญาณ

Leave a Comment

Your email address will not be published.