จงกล้าที่จะเชื่อ

จงกล้าที่จะเชื่อ

พระบิดาของเราเป็นพระเจ้าแห่งความเชื่อ พระองค์สำแดงความเชื่อผ่านผู้รับใช้ของพระองค์ตลอดในพระคัมภีร์ ทำให้เรารู้ว่าความเชื่อนั้นมีความสำคันมากเพียงใร

พระเจ้าพระเจ้าให้แบบอย่างแห่ง ความเชื่อเพื่อทำให้เรามีความกล้าที่จะเชื่อ เราเห็นว่าพระองค์ได้ใช้คนธรรมดาและคนบาปแบบเราในการทำสิ่งที่ยิ่งใหญ่ที่พระองค์อยากให้เกิดขึ้นตามน้ำพระทัยผ่านชีวิตของเรา

ขอพระเจ้าขอพระเจ้าเพิ่มพูนความเชื่อให้เรามีหัวใจที่กล้าหาญที่จะเชื่อในทุกสิ่งที่เป็นพันธสัญญาที่พระองค์ได้มอบไว้

“ท่านมิได้หวั่นไหวแคลงใจในพระสัญญาของพระเจ้า แต่ท่านมีความเชื่อมั่นคงยิ่งขึ้น จึงถวายเกียรติยศแด่พระเจ้า”

‭‭หนังสือโรม‬ ‭4:20‬ ‭KJV‬‬

https://www.bible.com/175/rom.4.20.kjv

Leave a Comment

Your email address will not be published.