จงกลับใจบังเกิดใหม่จริง ๆ

จงกลับใจบังเกิดใหม่จริง ๆ
 

นิโคเดมัส ถามพระเยซูเรื่องการบังเกิดใหม่ แต่ไม่ได้ถามถึงการกลับใจใหม่จากความบาป ซึ่งเป็นสิ่งเริ่มแรกก่อน และพระองค์ ตอบให้เห็นภาพรวมของการบังเกิดใหม่ซึ่งหมายรวมถึงเรื่องการกลับใจไว้แล้ว โดยพระองค์กล่าวว่า ซึ่งต้องบังเกิดโดยน้ำและพระวิญญาณ ซึ่ง น้ำ ในที่นี้ ไม่น่าใช้ การบัพติศมา เพราะว่า การที่จะเข้าแผ่นดินพระเจ้า คือสวรรค์นิรันดร ต้องผ่านทางความเชื่อวางใจและกลับใจจากบาปโดยทางพระเยซูเท่านั้น ( ยอห์น 3 : 5 ) การบัพติศมาเป็นเพียงสัญลักษณ์ของการกลับใจใหม่ ซึ่งเริ่มต้นโดยยอห์นบัพติศโต ก่อนที่พระเยซูจะมาเพื่อทำให้พระราชกิจของพระบิดาสำเร็จโดยการมาตายบนไม้กางนั้น เพื่อให้คนที่เชื่อวางใจจะไม่พินาศแต่มีชีวิตนิรันดร คือเชื่อแล้วได้ไปสวรรค์

พระเจ้าทรงรักโลกดังนี้ คือได้ประทานพระบุตรองค์เดียวของพระองค์ เพื่อทุกคนที่วางใจในพระบุตรนั้นจะไม่พินาศ แต่มีชีวิตนิรันดร์ ยอห์น 3:16

น้ำในที่นี้จึงน่าจะหมายถึงตัวพระเยซูเอง ที่เป็นน้ำธำรงชีวิต ที่ผู้ที่กระหาย จะไม่กระหายอีกต่อไป

แต่คนที่ดื่มน้ำที่เราจะให้กับเขานั้น จะไม่มีวันกระหายอีกเลย น้ำที่เราจะให้เขานั้นจะกลายเป็นบ่อน้ำพุในตัวเขาพลุ่งขึ้นถึงชีวิตนิรันดร์” ยอห์น 4 : 14

การพูดของพระองค์ก็จะเป็นลักษณะแบบนี้ คือไม่กล่าวถึงตัวพระองค์เอง ตรง ๆ ซึ่งเราเห็นได้ตลอดพระวจนะ โดยพระองค์จะสื่อสารผ่านสิ่งรอบข้างที่คนในสมัยนั้นพบเห็นและเข้าใจได้โดยง่าย

พระวิญญาณ ก็น่าจะหมายถึง พระวิญญาณบริสุทธิ์ที่เข้ามาในชีวิตเมื่อผู้นั้นต้อนรับพระเยซูเป็นผู้ช่วยให้รอด และพระวิญญาณก็เป็นตราประทับให้ผู้เชื่อ

“ ในพระคริสต์ ท่านทั้งหลายก็เป็นเช่นนั้นด้วย คือเมื่อพวกท่านได้ยินสัจวาทะคือข่าวประเสริฐเรื่องความรอดของท่าน และวางใจในพระองค์แล้ว พวกท่านก็ได้รับการประทับตราด้วยพระวิญญาณบริสุทธิ์ตามที่ทรงสัญญาไว้ ” โคโลสี 1 : 13

“และพระองค์ทรงประทับตราเรา และประทานพระวิญญาณไว้ในใจของเราเป็นมัดจำด้วย “ 2โครินธ์ 1:22

การที่ พระเยซูกล่าวว่า อย่าหมิ่นประมาท พระวิญญาณบริสุทธิ์จึงมีความหมายมากทีเดียว เพราะว่า พระเยซู สัญญาว่าจะประทาน พระวิญญาณบริสุทธิ์ เป็นผู้ช่วยบนโลกนี้หลังจากที่พระเยซูกลับสู่สวรรค์ ดังนั้น พระราชกิจทีเหลือจึงเป็นบทบาทของพระวิญญาณบริสุทธิ์ และถ้าผู้เชื่อไม่พึ่งพา ไม่ติดสนิท ไม่ใกล้ชิด ไม่เห็นคุณค่า พระวิญญาณบริสุทธิ์ มัวแต่ดำเนินชีวิตตามใจตนเองเหมือนเดิม ไม่ยอมรับการ เปลี่ยนแปลงจาก พระวิญญาณบริสุทธิ์ภายใน หรือยังมีนิสัย ที่พระวจนะได้เตือนไว้มากมายหลายเรื่องและไม่ยอมกลับใจใหม่ เพียงแต่ให้พระคุณพระเจ้าชำระบาป และก็ยังดำเนินชีวิตในบาปต่อไป ก็เป็นเรื่องที่น่าห่วงในชีวิตฝ่ายวิญญาณที่เหลือจริง ๆ

“ ถ้าใครกล่าวร้ายบุตรมนุษย์ จะโปรดอภัยให้คนนั้นได้ แต่ถ้าใครกล่าวร้ายพระวิญญาณบริสุทธิ์ จะโปรดอภัยให้คนนั้นไม่ได้ ทั้งยุคนี้ยุคหน้า “ มัทธิว 12: 32

ดังนั้น ความรอดของเราทั้งหลายผ่านทางความเชื่อใน พระเยซู และการรักษาความเชื่อโดยการพึ่งพา พระวิญญาณบริสุทธิ์ ดังนั้น ถ้าเราหมิ่นประมาทพระวิญญาณบริสุทธิ์ ซึ่งก็หมายถึงการทำให้พระองค์เสียพระทัยบ่อย ๆ การไม่ให้เกียรติ การที่ยังดำเนินชีวิตโดยไม่เห็นคุณค่าพระคุณ และโลหิตประเสริฐที่ พระเยซู ไถ่มา ก็จะทำให้การรักษาความรอด เป็นไปได้โดยยาก และอาจนำมาซึ่งการละทิ้งทางพระองค์ และการปฏิเสธพระเยซู ในที่สุด ผู้เชื่อต้องระมัดระวังอย่างมาก !!!

จงอธิษฐานและเริ่มต้นใกล้ชิดติดสนิทพระวิญญาณ ขอการกลับใจการบาปทั้งปวงที่ฉุดรั้งชีวิต และพึ่งพาพระวิญญาณบริสุทธิ์ในทุก ๆ ทาง
ชาโลม !!

Leave a Comment

Your email address will not be published. Required fields are marked *