จงกลับมาหาพระเยซูแม้โลกจะปฏิเสธพระองค์

“จงมาหาพระองค์ คือพระศิลาที่ทรงชีวิต ซึ่งมนุษย์ได้ปฏิเสธไม่ยอมรับแล้ว แต่ว่าตามพระดำริของพระเจ้านั้นเป็นศิลาที่ทรงเลือกไว้ และทรงค่าอันประเสริฐ”
‭‭1 เปโตร‬ ‭2:4‬ ‭TH1971‬‬
https://www.bible.com/275/1pe.2.4.th1971

พระเยซูมาบนโลกเพื่อช่วยมนุษย์ให้พ้นจากความบาปผิด ทั้งปวง พระองค์มาและต้องทนทุกข์ทรมานหลายประการ และยังถูกดูหมิ่น เหยียดหยามนานัปการ

ความถ่อมใจของพระองค์จนถึงความมรณา เพื่อให้เรามีชีวิตนิรันดร์ เพราะความรักที่พระองค์มีต่อเราทั้งหลาย

พระบิดาได้ให้พระบุตรที่รักของพระองค์มา เพื่อได้รับความทุกข์ยากลำบาก มากมายเหล่านีั เพราะพระองค์รักเรา ความเจ็บพระทัยที่พระองค์ต้องได้รับเนื่องจาก พระบุตรโดยข่มเหง ก็คงจะมีมากมายเช่นกัน

บัดนี้พระบิดาได้ยกพระบุตรให้เป็นศิลาเป็นศิลาที่มีชีวิตเพื่อถวายเกียรติแด่พระองค์

ผู้ที่เชื่อวางใจในพระบุตร เช่นเราทั้งหลาย ย่อมต้องได้รับการดูแล ชีวิตและความจำเป็นทั้งสิ้น อย่างแน่นอน เพราะเราได้มีส่วนในความตายและการฟื้นชฝของพระองค์ และยืนหยัดเดินติดตามพระองค์ด้วยสุดใจ ของเรา

อยู่ในพระทัยพระบิดา ปลอดภัยที่สุด

การดำเนินชีวิตกับพระเจ้าปี 2020

ชีวิตอธิษฐาน

ชีวิตในพระคริสต์

ชีวิตในพระวิญญาณบริสุทธิ์

ใกล้ชิดสนิทสนมพระวิญญาณบริสุทธิ์ วันต่อวัน

หน้าหลัก เติบโตในพระคริสต์ ติดสนิทพระวิญญาณ

Leave a Comment

Your email address will not be published.