งสั่งชนชาติอิสราเอลให้นำของมาถวายแก่เรา ของนั้นให้รับมาจากทุกๆคนที่เต็มใจถวาย

1ฝ่ายพระเยโฮวาห์ตรัสกับโมเสสว่า 2“จงสั่งชนชาติอิสราเอลให้นำของมาถวายแก่เรา ของนั้นให้รับมาจากทุกๆคนที่เต็มใจถวาย อพย 25: 1-2
หัวใจแห่งการมอบถวายให้พระเจ้า เป็นส่วนหนึ่งของการแสดงออกซึ่งความวางใจที่เรามีต่อพระเจ้าที่รักเรา พระองค์สั่งให้อิสราเอลถวายสิ่งของมีค่าแก่พระองค์ โดยกล่าวถึงการที่ ให้พวกเขาเหล่านั้น เต็มใจที่จะมาถวาย

ท่าทีภายในใจ ในการมอบถวายแด่พระเจ้า เป็นสิ่งที่สำคัญสำหรับผู้เชื่อ เมื่อหัวใจและความวางใจไม่ได้อยู่ในทรัพย์สินเงินทอง หรือความมั่นคง แต่อยู่ในพระหัตถ์ของพระเจ้า ที่จะคอยเป็นที่นำหน้าเรา

เราต้องขอหัวใจที่เต็มใจถวายให้แก่พระองค์ เริ่มต้นจากชีวิตที่มอบถวาย ก่อน เป็นสิ่งแรก และจะทำให้การมอบถวายสิ่งอื่น ๆ ในชีวิตเป็นเรื่องง่าย ตามมา

Leave a Comment

Your email address will not be published.