คำอธิษฐานเผื่อผู้เชื่อ จากพระธรรมกันดารวิถี

24‘ขอพระยาห์เวห์ทรงอวยพรท่าน และพิทักษ์รักษาท่าน
25ขอพระยาห์เวห์ทรงให้พระพักตร์ของพระองค์ทอแสงแก่ท่าน และทรงพระกรุณาท่าน
26ขอพระยาห์เวห์เงยพระพักตร์ของพระองค์ต่อท่าน และประทานสวัสดิภาพแก่ท่าน’
27“ดังนั้นแหละพวกเขาจะประทับนามของเราเหนือคนอิสราเอล และเราจะอวยพรเขาทั้งหลาย”
 กดว 6:24-27
คำอธิษฐานของโมเสส ทำให้เราเห็นว่า เราก็สามารถที่จะอธิษฐานเผื่อ พี่น้อง ผู้เชื่อในพระเยซูคริสต์ ในหลายเรื่อง เช่น
  • อธิษฐานอวยพรพี่น้องและขอการปกป้อง
  • ให้พระสิริพระเจ้าทอแสง อยู่เหนือชีวิตของผู้เชื่อ และรับพระคุณและตระหนักในพระคุณของพระเยซูคริสต์อยู่เสมอ
  • ขอพระบิดาประทานสันติสุขให้แก่พี่น้อง ผู้เชื่อ
อย่างน้อยหลายประเด็นเหล่านี้ทำให้เรา ตระหนักในคำอธิษฐานเผื่อผู้รับใช้และผู้เชื่อในพระคริสต์ เพื่อการปกป้องและการนำจากพระวิญญาณบริสุทธิ์ เช่นกัน

Leave a Comment

Your email address will not be published.