คำอธิษฐานถึงพี่น้องในพระคริสต์

Intimacy Wednesday 12 September 2018
“เพราะเหตุนี้ เมื่อข้าพเจ้าได้ยินเกี่ยวกับความเชื่อของพวกท่านในพระเยซูองค์พระผู้เป็นเจ้า และความรักของท่านต่อธรรมิกชนทั้งหมด ข้าพเจ้าจึงขอบพระคุณเพราะท่านทั้งหลายไม่หยุดเลยเมื่อระลึกถึงท่านในคำอธิษฐานของข้าพเจ้า”
‭‭เอเฟซัส‬ ‭1:15-16‬ ‭THSV11‬‬
 
+ ชีวิตของเราทั้งหลายจะเป็นพรต่อคนได้อีกมาก และชีวิตที่สะท้อนออกมาในความเชื่อและในความรักต่อธรรมิกชน จะทำให้ผู้เชื่อคนอื่นๆ ได้เห็นและเป็นพยานถึงกาทำงานของพระวิญญาณในชีวิตของพวกเรา การเปลี่ยนแปลงให้เป็นเหมือนพระเยซูคริสต์จึงสำคัญมาก และต้องให้พระองค์ทำงานอย่างต่อเนื่องในชีวิตของเรา 
 
+ คำอธิษฐานให้พี่น้องผู้เชื่อจึงสำคัญและจำเป็นอย่างมาก ในการดำเนินชีวิตคริสเตียน 
   

Leave a Comment

Your email address will not be published.