คำอธิษฐานขอบคุณพระเจ้า 3 ประการที่เราควรอธิษฐานอยู่เสมอ

การมีชีวิตแห่งการขอบคุณพระเจ้าถือเป็นสิ่งสำคัญที่พระเยซูได้สั่งสอนเหล่าสาวกแล้วรวมถึงสั่งสอนมาถึงเราทั้งหลายที่เป็นลูกของพระองค์และเป็นผู้เชื่อในพระกายของพระเยซูคริสต์

การขอบคุณพระเจ้าถือเป็นลักษณะชีวิตที่จำเป็นและสำคัญยิ่งเมื่อเราดำเนินชีวิตอยู่บนโลกใบนี้และยังต้องพึ่งพาพระคุณของพระเยซูอยู่เสมอ

เราเองต้องตระหนักว่าเราไม่สามารถทำสิ่งใดได้เลยถ้าปราศจากความช่วยเหลือของพระวิญญาณบริสุทธิ์ผู้ซึ่งเป็นพระเจ้าที่อยู่ในชีวิตของเรา และหลายครั้งที่พระองค์ต้องอดทนต่อความไม่สมบูรณ์ของเราเพราะความรักที่พระองค์มีต่อเราและความปรารถนาที่อยากจะเห็นชีวิตของเรารับการเปลี่ยนแปลงและจำเริญขึ้นในทางของพระองค์

พระวจนะในพระธรรม 1 เธสะโลนิกา 5:18 ได้กล่าวไว้อย่างชัดเจนถึงการที่เราทั้งหลายควรจะเป็นคนที่มีใจแห่งการขอบพระคุณในทุกกรณี

1 เธสะโลนิกา 5:18 THSV11

จงขอบพระคุณในทุกกรณี เพราะนี่แหละเป็นพระประสงค์ของพระเจ้า สำหรับพวกท่านในพระเยซูคริสต์

การมีชีวิตแห่งการขอบพระคุณในทุกเหตุการณ์ที่เข้ามาในชีวิตไม่ว่าจะเป็นเรื่องดีหรือเรื่องที่ดูเหมือนไม่ดีในสายตาของเรา สิ่งเหล่านี้ถือเป็นน้ำพระทัยที่พระบิดาปรารถนาที่จะให้เราทั้งหลายมีท่าทีที่เป็นเช่นนั้น

มีอย่างน้อย 3 ประการที่อยากจะได้หนุนน้ำใจพี่น้องให้มีชีวิตแห่งการขอบคุณพระเจ้าอยู่เสมอ ในเวลาที่เราได้ตื่นนอนตอนเช้า ก่อนที่เราจะเริ่มต้นทำสิ่งต่างๆ

Leave a Comment

Your email address will not be published.