คำสอนบนภูเขาของพระเยซู

คำสอนบนภูเขาของพระเยซู

มัทธิว บทที่ 5 ได้กล่าวเกี่ยวกับ คำสอน ที่พระเยซูได้เริ่มต้น ถ่ายทอดให้แก่เหล่าสาวกและฝูงชนที่มาฟังพระองค์สอน ที่ภูเขานั้น

คำสอนของพระเยซู ถือเป็นคำสอนแรกหลังจากที่ท่านเองเรียกและเลือกสาวกทั้งสิบสองคน แล้ว คำสอนได้กล่าวถึงพื้นฐานชีวิตที่เป็นสุข และเป็นผู้ที่ได้รับการอวยพรมีอะไรบ้าง ซึ่งเป็นคำสอนที่ตระเตรียมไว้สำหรับผู้ที่จะดำเนินชีวิตบนโลกเพื่อพระนามพระองค์ และเป็นประชากรสวรรค์ ในที่สุด

ยังมีคำสอนเกี่ยวกับ
* การเป็นเกลือและการเป็นแสงสว่างแห่งแผ่นดินโลก
* การมาทำให้ธรรมบัญญัติสมบูรณ์
* การตอบสนองเรื่องความโกธร
* การล่วงประเวณี
* การหย่าร้าง
* การสาบาน
* การตอบแทน ด้วยควาามดีจากพระคริสต์
* การรักศัตรู

พระเยซูได้สอน และทำให้บัญญัติในพันธสัญญาเดิมได้รับการเติมเต็มโดยท่านเอง และยังเป็นแบบอย่างทั้งหมดที่ท่านได้สอน แก่เราทั้งหลายด้วย เราจึงต้องเลียนแบบสิ่งที่ พระเยซูเป็น ด้วยฤทธิ์อำนาจพระวิญญาณบริสุทธิ์

ชาโลม

การดำเนินชีวิตกับพระเจ้าปี 2020
ชีวิตอธิษฐาน
ชีวิตในพระคริสต์
ชีวิตในพระวิญญาณบริสุทธิ์
ใกล้ชิดสนิทสนมพระวิญญาณบริสุทธิ์ วันต่อวัน
หน้าหลัก เติบโตในพระคริสต์ ติดสนิทพระวิญญาณ

Leave a Comment

Your email address will not be published.