คำพยากรณ์ที่ผ่านผู้เผยวจนะ

Intimacy Sunday 27 May 2018 
“พระองค์ทรงเผยให้ผู้เผยพระวจนะเหล่านั้นทราบว่า พวกเขาไม่ได้ปรนนิบัติตัวเองในเรื่องเหล่านี้ แต่ปรนนิบัติพวกท่าน บัดนี้เรื่องเหล่านี้ถูกประกาศแก่พวกท่านทางผู้ประกาศข่าวประเสริฐ โดยพระวิญญาณบริสุทธิ์ที่ประทานจากสวรรค์ เรื่องเหล่านี้เป็นสิ่งซึ่งพวกทูตสวรรค์ปรารถนาจะได้ดู”
‭‭1 เปโตร‬ ‭1:12‬ ‭THSV11‬‬
 
+ สิ่งที่ผู้รับใช้พระเจ้าได้ทำในอดีต ได้ส่งผลมาต่อมาถึงลูกหลาน ในเรื่องความรอดทางพระเยซูคริสต์ พระบิดาได้สำแดงเรื่องราวผ่านพระวิญญาณบริสุทธิ์ เพื่อนำในเราทั้งหลายเข้าใจ และได้รับนู้เรื่องราว ผ่านผู้ประกาศ. 
 
+ การทั้งสิ้นที่เกิดขึ้นนั้นเป็นมาจากพระวิญญาณบริสุทธิ์ทึ่ได้ทำงานผ่านผู้ที่พระองค์ทรงเรียก ดังนั้น เรามีพระวิญญาณบริสุทธิ์ในเราและเราก็กำลังทำงานที่พระองค์ใช้ให้เราทำ เราต้องเปิดวิญญาณจิตให้พระองค์้เข้ามาทำงานอย่างเต็มขนาด ทุกๆวัน อาเมน 

Leave a Comment

Your email address will not be published.