ความไว้วางใจอย่างเต็มเปี่ยมในพระบิดา

ความไว้วางใจอย่างเต็มเปี่ยมในพระบิดา

ชีวิตผู้เชื่อ คือชีวิตคริสเตียนที่เดินอยู่ในน้ำพระทัยและพระสัญญาของพระองค์ ตลอดเวลา ไม่ว่าสถานการณ์ต่าง ๆ จะเป็นเช่นไร ความไว้วางใจอันเต็มเปี่ยมยังจะมีอยู่ในพระองค์ เสมอ

เมื่อเราฝากความวางใจไว้กับสิ่งอื่นที่ไม่ใช่พระบิดาแล้ว เราจะเกิดความกังวลใจได้อยู่เสมอ เมื่อเราเผชิญสถานการณ์ที่เราไม่อาจควบคุมมันได้ และส่วนใหญ่แล้วเราก็ควบคุมไม่ได้เลย เช่น การงาน ธุรกิจ การเงิน ปัจจัยเหล่านี้ เป็นไปตามสภาวะเศรษฐกิจ ของโลก ซึ่งเป็นพลวัต

แต่สิ่งที่เราทำได้คือ เราเริ่มต้นฝากทุกสิ่งที่พระบิดามอบให้เราอารักขาไว้กับพระองค์ก่อน และเชื่อว่าทุกสิ่งที่เราได้ถือครอง นั้นไม่เพียงเพื่อปากท้องหรือเนื้อหนังของเราเอง แต่เป็นเพื่อถวายเกียรติสูงสุดแด่พระบิดา

ความกังวลใจต่อสถานการณ์ต่าง ๆ ก็จะลดน้อยถอยลงไปอย่างแน่นอน เพราะเรารู้ว่าพระบิดาโปรดดูแลและควบคุม และยังคอยช่วยเหลือการงาน ธุรกิจและอนาคตของเราอย่างมั่นคงและสูงขึ้นอย่างค่อยเป็นค่อนไป

ตัวอย่างหญิงม่าย ที่ไม่ได้ฝากชีวิตไว้กับเงินเพียงอย่างเดียว แต่หัวใจนางได้มอบให้กับพระบิดาหมดแล้ว นางไม่ได้กังวลถึงอนาคตว่าจะเป็นอย่างไร ดังที่พระเยซูได้ ยกตัวอย่างแบบอย่างแห่งความไว้วางใจและการถวายที่หมดหัวใจของนาง สรรเสริญพระเจ้า

มาระโก 12:43-44 พระองค์จึงทรงเรียกเหล่าสาวกของพระองค์มาตรัสแก่เขาว่า “เราบอกความจริงแก่ท่านทั้งหลายว่า หญิงม่ายจนคนนี้ได้ใส่ไว้ในตู้เก็บเงินถวายมากกว่าคนทั้งปวงที่ใส่ไว้นั้น

เพราะว่าคนทั้งปวงนั้นได้เอาเงินเหลือใช้ของเขามาใส่ไว้ แต่ผู้หญิงนี้ขัดสนที่สุด ยังได้เอาเงินที่มีอยู่สำหรับเลี้ยงชีวิตของตนมาใส่จนหมด”

Leave a Comment

Your email address will not be published.