ความเชื่อ วางใจ จะขับเคลื่อนคำอธิษฐานที่เกิดผล

ความเชื่อ วางใจ จะขับเคลื่อนคำอธิษฐานที่เกิดผล
As for me, I said in my alarm, “I am cut off from before Your eyes”; Nevertheless You heard the voice of my supplications When I cried to You. Psalms 31:22 NASB

ข้าพระองค์ตกใจ กล่าวว่า
“ข้าพระองค์ถูกตัดขาดไปพ้นสายพระเนตรของพระองค์แล้ว”
แต่พระองค์ทรงสดับเสียงวิงวอนของข้าพระองค์
เมื่อข้าพระองค์ทูลขอความช่วยเหลือจากพระองค์ สดุดี 31:22

ไม่เคยมีเลยสักเวลา ที่พระบิดาจะทอดทิ้งเราไป ไม่เคยมีเลยจริงๆ  เพราะว่าเราทั้งหลายเป็นลูกที่รักของพ่อของเรา ผู้คอยเฝ้ามองเราอยู่ตลอดเวลา และพระวิญญาณบริสุทธิ์ก็อยู่ในเรา คอยพร้อมที่จะช่วยเหลือ นำหน้าเราอยู่เสมอ

ความเงียบหรือดูเหมือนยังไม่มีอะไรเกิดขึ้น เมื่อเราร้องทูล อธิษฐานต่อพระบิดา ไม่ได้หมายความว่า พระบิดาของเราไม่ได้ตอบคำอธิษฐานแต่อย่างใด

พระบิดาที่รักของเราได้ตอบเราไปแล้ว ส่วนของเราคือการรอให้สิ่งเหล่าเกิดขึ้น และจะเกิดโดยการเป็นไปตามพระทัยของพระองค์

เมื่อเราเชื่อเช่นนี้ แม้ว่า เรารู้สึกว่าเรามีความไม่สมบูรณ์มากมายและไม่สมควรที่พ่อของเราจะตอบหรือช่วยเหลือเรา

แต่ในความเป็นจริง พ่อของเรารักเรามาก และอยากให้เราได้ ไว้วางใจ เชื่อในพระสัญญา และอดทน รอคอย ทำในส่วนของเราอย่างเต็มที่ แล้วเราจะเห็นถึงความยิ่งใหญ่ของพระบิดาอย่างแท้จริง !!!

49พระเยซูทรงหยุดและยืนอยู่ แล้วตรัสว่า “ไปเรียกคนนั้นมา” พวกเขาจึงเรียกคนตาบอดนั้น กล่าวกับเขาว่า “จงยินดีและลุกขึ้นเถิด พระองค์ทรงเรียกท่าน” 50คนนั้นก็ทิ้งผ้าห่ม ลุกขึ้นมาหาพระเยซู 51พระเยซูจึงตรัสถามเขาว่า “ท่านต้องการจะให้เราทำอะไรให้ท่าน?” คนตาบอดนั้นทูลพระองค์ว่า “ท่านอาจารย์ ขอโปรดให้ตาข้าพระองค์เห็นได้” 52พระเยซูตรัสกับเขาว่า “จงไปเถิด ความเชื่อของท่านทำให้ท่านหายปกติแล้ว” ทันใดนั้นเขาก็เห็นได้ และเดินตามพระองค์ไป  มาระโก 10:49-52

พระเจ้าของเรายิ่งใหญ่จริงๆ   จงเชื่อเช่นนั้น สรรเสริญพระเจ้า

การดำเนินชีวิตกับพระเจ้าปี 2020
ชีวิตอธิษฐาน
ชีวิตในพระคริสต์
ชีวิตในพระวิญญาณบริสุทธิ์
ใกล้ชิดสนิทสนมพระวิญญาณบริสุทธิ์ วันต่อวัน
หน้าหลัก เติบโตในพระคริสต์ ติดสนิทพระวิญญาณ

credit : Federico Respini

Leave a Comment

Your email address will not be published.