Intimacy Thursday 15 February 2018  ความเชื่อแบบอับราฮัม

Intimacy Thursday 15 February 2018 
“โดยความเชื่อ อับ‌รา‌ฮัมได้รับพลังที่จะมีบุตร แม้ท่านชรามากแล้ว และนางซา‌ราห์เองก็เป็นหมัน เพราะท่านถือ‍ว่าพระ‍องค์ผู้ทรงสัญญานั้นซื่อ‍สัตย์ เหตุ‍ฉะนั้น จากชายคนเดียวซึ่งเป็นเสมือนคนตายแล้วนั้น ก็ทำให้มีผู้สืบ‍เชื้อ‍สายเกิดมามาก‍มายดังดวง‍ดาวในท้อง‍ฟ้า และดังเม็ด‍ทรายอันนับ‍ไม่‍ถ้วนที่ฝั่ง‍ทะเล”
‭‭ฮีบรู‬ ‭11:11-12‬ ‭THSV11‬‬
+ เพราะอับราฮัมมีความเชื่อเกินกว่า สายตาและการรับรู้ด้านธรรมชาติ พระเจ้าจึงประทานบุตรให้แก่ท่าน ในสภาพกายที่ชราแล้ว  
+ อับราฮัมวางใจในพระเจ้าผู้ทรงซื่อสัตย์ และสิ่งนั้นเป็นที่พอพระทัยพระองค์
+ และมากกว่านั้น พระสัญญาที่มีมาถึงอับราฮัมในการที่จะมีลูกดกทวีคูณก็เกิดขึ้นในช่วงเวลาต่อมา 
+ มีความเชื่อในพระสัญญาของพระบิดา  มีความเชื่อเกินกว่าสิ่งที่เรามองเห็น 
 

Leave a Comment

Your email address will not be published.