ความเชื่อที่ผ่านการทดสอบ

Intimacy Thursday 24 May 2018 
“ในสิ่งนี้พวกท่านชื่นชมยินดี ถึงแม้ว่าเดี๋ยวนี้ จำเป็นที่พวกท่านต้องทนทุกข์ในการทดลองต่างๆ นานาชั่วระยะหนึ่ง เพื่อการทดสอบ ความเชื่อของพวกท่าน (อันล้ำค่ายิ่งกว่าทองคำ ที่แม้ว่าจะเสื่อมสลายไปได้ก็ยังถูกทดสอบด้วยไฟ) จะนำไปสู่ การสรรเสริญ ศักดิ์ศรี และเกียรติ ในเวลาที่พระเยซูคริสต์จะเสด็จมาปรากฏ”
‭‭1 เปโตร‬ ‭1:6-7‬ ‭THSV11‬‬
 
+ การทดลอง มึ่ทำให้เราต้องดูเหมือนทนทุกข์ยากลำบากก็เพื่อ เป็นการทดสอบความเชื่อของเราในพระเยซูคริสต์ และความเชื่อนี้เองจะนำเราไปสู่ พระพรที่พระองค์ตระเตรียมและประทานให้แก่เรา นั่นคือ คำสรรเสริญ ศักดิ์ศรีนิรันดร์และเกียรติที่มาจากพระเยซูคริสต์.  
 
+ ความเชื่อแท้ในพระเยซูคริสต์เมื่อถูกทดลองก็จะไม่ทำให้เกิดความสั่นคลอนในความเชื่อเหมือนดังทองคำที่เมื่อถูกหลอมละลายแล้วก็ยังเป็นทองคำ 

Leave a Comment

Your email address will not be published.