ความเชื่อความหวังใจและความรักแต่ความรักนั้นยิ่งใหญ่สูงสุด

ความเชื่อความหวังใจและความรักแต่ความรักนั้นยิ่งใหญ่สูงสุด

การปฏิบัติรับใช้ต้องดำเนินไปด้วยความรัก เป็นความรักที่มาจากพระเยซูมีความรักที่ไม่มีเงื่อนไขใดเป็นความรักที่พระองค์ได้สอนเราให้ได้เห็นทางพระราชกิจของพระองค์

สอนให้เรารักพระเจ้าด้วยสุดจิตสุดใจสุดกำลังความคิดและรักคนอื่นอย่างไม่มีเงื่อนไข

เราต้องรู้จักความรักที่มาจากพระเจ้าแผนการปฏิบัติรับใช้พระเจ้าและรับใช้ผู้อื่นอยู่เสมอเพื่อให้เราเข้าใจในสิ่งที่กูได้เป็นและสนใจให้เราเห็น

และจงดำเนินชีวิตในความรักเหมือนดังที่พระคริสต์ได้ทรงรักเรา และทรงประทานพระองค์เองเพื่อเราให้เป็นเครื่องถวาย และเครื่องบูชาแด่พระเจ้าเพื่อเป็นกลิ่นสุคนธรสอันหอมหวาน

เอเฟซัส 5:2 KJV

https://bible.com/bible/175/eph.5.2.KJV

Leave a Comment

Your email address will not be published.