ความหวังในพระเยซูคริสต์

Intimacy Monday 25 June 2018
“แต่ในใจของพวกท่าน จงเคารพนับถือพระคริสต์ว่าเป็นองค์พระผู้เป็นเจ้า จงเตรียมพร้อมเสมอ ที่จะอธิบายกับทุกคนที่ขอทราบเหตุผลเกี่ยวกับความหวังของพวกท่าน แต่จงตอบด้วยความสุภาพอ่อนโยนและด้วยความนับถือ จงมีมโนธรรมที่บริสุทธิ์ เพื่อเมื่อพวกท่านถูกใส่ร้าย คนที่กล่าวร้ายความประพฤติดีของพวกท่านในพระคริสต์จะต้องอับอาย”
‭‭1 เปโตร‬ ‭3:15-16‬ ‭THSV11‬‬
 
+ พระบิดาให้เราเองมาเป็นพยานเรื่องราวของพระเยซูคริสต์ ผู้ที่เป็นพระผู้ไถ่ในชีวิตเราและเป็นพระเจ้าของเรา พระองค์เป็นจริงในชีวิตเราอย่างไร ก็ให้เราเชื่อและดำเนิน และตอบคำถามคนอื่นอย่างนั้น 
 
+ เรารักษาใจอยู่เสมอ ไม่ให้เนื้อหนังทำให้คนอื่นสะดุดได้ เพื่อให้พวกเขาได้เห็นพระเยซูคริสต์ในชีวิต และชีวิตที่ถวายเกียรติแด่พระเจ้า จนคนอื่นที่จ้องจับผิดต้องอับอาย เพราะเขามีท่าทีที่ไม่ถูกต้อง
 
ขอพระเกียรติเป็นของพระเยซูคริสต์ แต่เพียงผู้เดียว

Leave a Comment

Your email address will not be published.