ความหวังใจในการทรงเรียก

Intimacy Friday 14 September 2018
“ขอให้ตาใจของพวกท่านสว่างขึ้น เพื่อจะได้รู้ว่าพระองค์ประทานความหวังอะไรแก่ท่านในการทรงเรียกพวกท่านนั้น และรู้ว่ามรดกที่มีศักดิ์ศรีของพระองค์สำหรับพวกธรรมิกชนนั้นบริบูรณ์เพียงไร”
‭‭เอเฟซัส‬ ‭1:18‬ ‭THSV11‬‬
 
+ การแสวงหาน้ำพระทัยของพระเจ้าในชีวิต ถือเป็นสิ่งสำคัญ พระองค์เรียกเรามาอย่างมีวัตถุประสงค์ เราเองถูกเรียกมาก่อนคนอีกมากมาย เราต้องขอการสำแดงจากพระองค์ ทุกๆ วัน เพื่อจะได้รู้ น้ำพระทัยในชีวิตเรา  
 
+ การอยู่ในชีวิตที่ติดสนิท ใกล้ชิดพระองค์และอานพระวจนะ อธิษฐานกับพระองค์จะช่วยให้เราเข้าใจและรับรู้น้ำพระทัยของพระองค์ มีสิ่งที่ยิ่งใหญ่รอเราอยู่ โดยการสำแดงจากพระองค์

Leave a Comment

Your email address will not be published.