ความล้ำลึกถูกเปิดเผยผ่านคริสตจักร

Intimacy thursday 11 October 2018
“และทรงให้ทุกคนเห็นว่าอะไรคือแผนงานของความล้ำลึกที่พระเจ้าผู้ทรงสร้างทุกสิ่งทรงปิดบังไว้ตลอดหลายยุคที่ผ่านมา เพื่อว่าพวกภูตผีที่ครอบครองและพวกภูตผีที่มีอำนาจในสวรรคสถาน จะได้รู้จักพระปัญญาอันมากล้นหลายด้านของพระเจ้าโดยทางคริสตจักรในเวลานี้”
‭‭เอเฟซัส‬ ‭3:9-10‬ ‭THSV11‬‬
 
+ แผนงานและความล้ำลึกของพระบิดาจะได้ถูกเปิดเผยและสำแดงผ่านคริสตจักรของพระองค์ในยุคนี้ แม้ว่ามารซาตานจะครองโลกนี้มาก่อน แต่มันก็ไม่อาจต้านทานพระสิริและฤทธิ์อำนาจของพระบิดาได้เลย 
 
+ พระบิดายังคงทำงานของพระองค์ผ่านคริสตจักรคือเราทั้งหลาย เราต้องมีชีวิตใกล้ชิดพระองค์เสมอ เพื่อพระองค์จะสำแดงพระทัยและพระปัญญาของพระองค์ผ่านเราได้ เราต้องไม่ใช่ความคิดของเราเองมากเกินกว่าการสำแดงพระปัญญาของพระองค์

Leave a Comment

Your email address will not be published.