ความล้ำลึกของพระบิดาเกินกว่าที่เราจะหยั่งถึง

ความล้ำลึกของพระบิดาเกินกว่าที่เราจะหยั่งถึง

พระบิดาได้สำแดงความลึกของพระองค์แก่เราผ่านทางพระวิญญาณบริสุทธิ์ ในยุคของเราจึงเป็นยุคแห่งการแสดงน้ำพระทัยของพระองค์ให้ชัดเจนเป็นที่ประจักษ์

การที่พระเยซูให้เรามีชีวิตติดสนิทกับพระองค์ นอกเหนือจากการพัฒนาความสัมพันธ์ในความเป็นบุคคลอย่างใกล้ชิดและการเกิดผลตามน้ำพระทัยของพระองค์แล้ว การแสดงแผนงานอันล้ำลึกของพระองค์ที่มีต่อเราอย่างเจาะจงก็จะเกิดขึ้นด้วย

พระบิดาโปรดเรียกเราแต่ละคนอย่างเจาะจงเพื่อทำหน้าที่ที่พระองค์ได้มอบหมายให้เราได้ทำ เมื่อเรามีชีวิตที่ใกล้ชิดสนิทอย่างสม่ำเสมอ และจะมีช่วงเวลาหนึ่งวิญญาณบริสุทธิ์จะได้สำแดงความลึกของพระบิดาให้แก่เรา

ดังนั้นความสัมพันธ์ที่สม่ำเสมอกับพระวิญญาณบริสุทธิ์โดยการยอมจำนนชีวิตให้กับพระองค์ทั้งหมดของเรา จะช่วยให้เรารับการเปิดเผยและแสดงน้ำพระทัยของพระองค์ให้ชัดเจนมากยิ่งขึ้น

ผู้ที่ยอมต่อพระเยซูน้อย การเปิดเผยสำแดงก็จะมีน้อย ส่วนผู้ที่จำนนชีวิตต่อพระเยซูมาก ยอมรับการเปลี่ยนแปลงให้เป็นเหมือนพระเยซูวันต่อวันและมีความสัมพันธ์ที่ลึกซึ้งกับพระวิญญาณบริสุทธิ์ก็จะได้รับการสำแดงมาก

พระเจ้าได้ทรงสำแดงสิ่งเหล่านั้นแก่เราทางพระวิญญาณของพระองค์ เพราะว่าพระวิญญาณทรงหยั่งรู้ทุกสิ่ง แม้เป็นความล้ำลึกของพระเจ้า

1 โครินธ์ 2:10 KJV

https://bible.com/bible/175/1co.2.10.KJV

Leave a Comment

Your email address will not be published.