ความตายเป็นเส้นชัยของความเชื่อบนโลก

Intimacy Saturday 4 August 2018 
“เพราะข้าพเจ้ารู้ว่าอีกไม่นานข้าพเจ้าก็จะตาย ดังที่พระเยซูคริสต์องค์พระผู้เป็นเจ้าของเราได้ทรงแจ้งแก่ข้าพเจ้าแล้ว และข้าพเจ้าจะพยายามให้ท่านทั้งหลายระลึกถึงสิ่งเหล่านี้เสมอ หลังจากข้าพเจ้าจากไปแล้ว”
‭‭2 เปโตร‬ ‭1:14-15‬ ‭THSV11‬‬
 
+ ความตายไม่ใช่สิ่งสุดท้ายของชีวิตคริสเตียน แต่เป็นส่วนหนึ่งของชีวิตที่จะนำไปถึงแผ่นดินของพระบิดา พระเยซูคริสต์ได้แจ้งถึงปลายทางบนโลกให้แด่เปโตรขณะที่พระองค์ได้อยู่กับเขาก้อนจะไปสวรรค์ 
+ หลายสิ่งที่พระบิดาบอกเราในช่วงเวลาที่เรายังมีชีวิตอยู่ เราจำเป็นต้องฟังและใช้ชีวิตอย่างถวายเกียรติพระบิดาให้มากที่สุด และแบ่งปันให้คนอื่นได้ยินและเสริมสร้างกันและกันในทางพระองค์
+ เวลาบนโลกก็สั้นและเราต้องทำให้พระทัยของพระองค์สำเร็จในชีวิตของเรา

Leave a Comment

Your email address will not be published.