ความจริงแห่งพระวจนะจะทำให้เราเป็นไท

เพราะความจริงทำให้เราเป็นไท

เหตุฉะนั้นถ้าพระบุตรทรงกระทำให้ท่านทั้งหลายเป็นไท ท่านก็เป็นไทจริงๆ

ยอห์น 8:36 TH1971

พระวจนะพระเจ้าเป็นความจริงนิรันดร์ซึ่งพระบิดาได้ประทานให้แก่ผู้เชื่ออย่างเราทุกคนได้เรียนรู้ อ่าน สะสม ศึกษา เข้าใจและนำมาใช้ในชีวิตประจำวันด้วยที่อำนาจของพระวิญญาณบริสุทธิ์

ความจริงในพระวจนะจึงเป็นสิ่งสำคัญอย่างยิ่งในการเดินติดตามพระเยซูเพราะเราไม่ได้ดำเนินชีวิตตามเนื้อหนังแต่ทำไมชีวิตมีการพึ่งพาพระวิญญาณ

ประการแรก ความจริงในพระวจนะคำนำหน้าชีวิตฝ่ายวิญญาณเหนือชีวิตฝ่ายเนื้อหนัง

ถ้าเรามีชีวิตอยู่โดยพระวิญญาณ ก็จงดำเนินชีวิตตามพระวิญญาณด้วย

กาลาเทีย 5:25 TH1971

เพราะว่าชีวิตคริสเตียนเป็นชีวิตแห่งฝ่ายจิตวิญญาณ และความเป็นเนื้อหนังในอดีตจะต้องลดน้อยถอยลงและถูกควบคุมโดยยึดอำนาจพระวิญญาณบริสุทธิ์

ประการที่ 2 ความจริงในพระวจนะจะทำให้เราไม่ดำเนินชีวิตตามเนื้อหนังอีกต่อไป

เพราะว่าความต้องการของเนื้อหนังต่อสู้พระวิญญาณ และพระวิญญาณก็ต่อสู้เนื้อหนัง เพราะทั้งสองฝ่ายเป็นศัตรูกัน ดังนั้นสิ่งที่ท่านทั้งหลายปรารถนาทำจึงกระทำไม่ได้

กาลาเทีย 5:17 TH1971

ยิ่งเรามีถ้อยคำแห่งพระวจนะสะสมอย่างต่อเนื่อง และให้พระวิญญาณบริสุทธิ์เป็นผู้ที่ช่วยเรา ความรู้สึกฝ่ายเนื้อหนังต่างๆ เช่น ความอิจฉาริษยา การติฉินนินทา การพูดให้ร้าย การพูดง่ายลบ การดำเนินชีวิตในความบาป การอยู่ในบาปอย่างต่อเนื่อง สิ่งต่างๆเหล่านี้จะค่อยๆถูกควบคุมโดยพระวิญญาณบริสุทธิ์ที่เราเข้าใจความจริงของพระองค์แล้ว

ประการที่สาม ความจริงแห่งพระวจนะจะนำเราไปสู่เส้นชัยที่แท้จริงของชีวิต

นั่นคือการดำเนินตามน้ำพระทัยของพระองค์ในแต่ละวัน เพราะความจริงจะช่วยให้เราเข้าใจความเป็นไปของโลก แล้วทำให้เราดำเนินชีวิตอย่างเข้าใจน้ำพระทัยที่พระบิดามีให้แก่เราอย่างเจาะจง

เรารู้ว่า พระเจ้าทรงช่วยคนที่รักพระองค์ให้เกิดผลอันดีในทุกสิ่ง คือคนทั้งปวงที่พระองค์ได้ทรงเรียกตามพระประสงค์ของพระองค์ล

โรม 8:28 TH1971

พระวจนะของพระองค์เป็นโคมสำหรับเท้าของข้าพระองค์ และเป็นความสว่างแก่มรรคาของข้าพระองค์

สดุดี 119:105 TH1971

” จงดำเนินชีวิตด้วยความจริงในพระวจนะ และเราจะเป็นไทอย่างแท้จริง ”

ขอทรงโปรดชำระเขาให้บริสุทธิ์ด้วยความจริง พระวจนะของพระองค์เป็นความจริง

ยอห์น 17:17 TH1971

Leave a Comment

Your email address will not be published.