ถ่อมใจและปรนนิบัติคนทั้งปวง

คริสเตียนต้องถ่อมใจและปรนนิบัติคนทั้งปวง

พระเยซูเป็นแบบอย่างแห่งความถ่อมใจให้แก่เราทั้งหลาย เป็นการสร้างวิถีการดำเนินชีวิตที่ต้องเริ่มต้นด้วยความถ่อมใจไม่ว่าเราจะมีอะไรอยู่ในมือของเราก็ตาม

แม้ว่าพระเยซูเป็นพระเจ้าแต่ พระองค์ก็ยินดีดำเนินชีวิตด้วยความถ่อมใจและมาเพื่อปรนนิบัติคนทั้งปวง พระองค์ไม่ได้สนใจว่าใครจะเข้าใจท่าทีของพระองค์เช่นนี้หรือไม่

หลักการถ่อมใจ ที่เราเรียนรู้

เริ่มต้นด้วยความถ่อมใจ และให้ความถ่อมใจเป็นที่ถวายเกียรติแด่พระเจ้า

เมื่อถึงเวลาที่พระเจ้าเห็นว่าเหมาะสม พระองค์ก็จะยกชูชีวิตของเราขึ้นอย่างที่พระบิดาได้ยกชูชีวิตของพระเยซูเหนือกว่าทุกคนบนโลกใบนี้

ปรนนิบัติคนทั้งปวง โดยไม่มีความเป็นตัวเองอีกต่อไป เพราะพระเยซูก็เป็นเช่นนั้น

และเมื่อทรงปรากฏพระองค์ในสภาพมนุษย์แล้ว พระองค์ก็ทรงถ่อมพระองค์ลง ยอมเชื่อฟังจนถึงความมรณา กระทั่งความมรณาที่กางเขน

ฟีลิปปี 2:8 KJV

ในทำนองเดียวกัน ท่านที่อ่อนอาวุโส ก็จงยอมตามผู้อาวุโส อันที่จริงให้ท่านทุกคนคาดเอวไว้ด้วยความถ่อมใจในการปฏิบัติต่อกันและกัน ด้วยว่าพระเจ้าทรงต่อสู้คนเหล่านั้นที่ถือตัวจองหอง แต่พระองค์ทรงประทานพระคุณแก่คนทั้งหลายที่ถ่อมใจลง

1 เปโตร 5:5 KJV

แต่พระองค์ได้ทรงประทานพระคุณเพิ่มขึ้นอีก เหตุฉะนั้นพระองค์จึงตรัสว่า ‘พระเจ้าทรงต่อสู้ผู้ที่หยิ่งจองหอง แต่ทรงประทานพระคุณแก่คนที่ใจถ่อม’

ยากอบ 4:6 KJV

จงฝังความคิดของท่านไว้กับสิ่งทั้งหลายที่อยู่เบื้องบน ไม่ใช่กับสิ่งทั้งหลายซึ่งอยู่ที่แผ่นดินโลก

โคโลสี 3:2 KJV

Leave a Comment

Your email address will not be published.