คริสตจักรเป็นพระกายของพระเยซู

Intimacy Wednesday 19 September 2018
“คริสตจักรเป็นพระกายของพระคริสต์ ซึ่งเป็นความบริบูรณ์ของพระองค์ ผู้ทรงเติมทุกอย่างในทุกแห่งให้เต็มบริบูรณ์”
‭‭เอเฟซัส‬ ‭1:23‬ ‭THSV11‬‬
 
+ พระเจ้าให้เราเป็นคริสตจักรซึ่งเป็นเจ้าสาวของพระคริสต์ คริสตจักรยังเป็นพระกายและพระเยซูเป็นศรีษะของคริสตจักร พระเยซูคริสต์จะเป็นผู้ที่ทำให้ทุกสิ่งบริบูรณ์ 
 
+ คริสตจักรต้องเชื่อฟังพระเยซู เราต้องรับการเสริมสร้างจากพระวิญญาณบริสุทธิ์ เพื่อให้การเติมเต็มของคริสตจักรจะบริบูรณ์ยิ่งขึ้น ต้องพึ่งพาพระองค์ในทุกมิติของชีวิต
 

Leave a Comment

Your email address will not be published.