คนรุ่นหนึ่งจะยกย่องพระราชกิจของพระองค์ ให้คนอีกรุ่นหนึ่งฟัง

“คนรุ่นหนึ่งจะยกย่องพระราชกิจของพระองค์ ให้คนอีกรุ่นหนึ่งฟัง
และจะประกาศกิจการอันทรงอานุภาพของพระองค์ ” สดุดี 145: 4

พระสิริ ฤทธานุภาพ และความยิ่งใหญ่ของพระบิดา ได้ประกาศก้องเป็นที่ประจักษ์แก่คนทั้งโลก
ตลอดช่วงเวลาที่เกิดขึ้น เราเห็นถึงพระราชกิจของพระองค์ได้กระทำผ่านผู้เชื่อ ในตลอดทุกยุคสมัย และก็ยังเกิดขึ้นอย่างต่อเนื่องจนถึงปัจจุบัน

2 โครินธ์ 4:15 THSV11
เพราะว่าทุกๆ สิ่งก็เป็นไปเพื่อประโยชน์ของท่าน เพื่อว่าเมื่อพระคุณมาถึงคนจำนวนมากขึ้น การขอบพระคุณก็จะมีมากยิ่งขึ้น อันเป็นการถวายพระเกียรติแด่พระเจ้า

รุ่นสู่รุ่นได้เห็นความยิ่งใหญ่พระบิดา และยิ่งช่วงเวลาของเรา เป็นช่วงเวลาแห่งการขับเคลื่อนด้วยฤทธิ์เดชพระวิญญาณบริสุทธิ์เพื่อให้เกิดผลอันดีในทุกสิ่ง ตามแผนงานและน้ำพระทัยของพระองค์

และเราทั้งหลายก็จะมีส่วนในการประกาศพระราชกิจอันยิ่งใหญ่ของพระองค์ด้วยเช่นกัน

การดำเนินชีวิตกับพระเจ้าปี 2020
ชีวิตอธิษฐาน
ชีวิตในพระคริสต์
ชีวิตในพระวิญญาณบริสุทธิ์
ใกล้ชิดสนิทสนมพระวิญญาณบริสุทธิ์ วันต่อวัน
หน้าหลัก เติบโตในพระคริสต์ ติดสนิทพระวิญญาณ

photo by Rod Long

Leave a Comment

Your email address will not be published.