คนที่เชื่อจึงได้รับพรร่วมกับอับราฮัมผู้ซึ่งเชื่อ

Intimacy Wed 20 February 2019
เพราะฉะนั้น คนที่เชื่อจึงได้รับพรร่วมกับอับราฮัมผู้ซึ่งเชื่อ กท 3 : 9
  • พระเจ้ามีพระสัญญาแก่เราทั้งหลาย และพระสัญญาของพระองค์นั้นเป็นนิรันดร
  • พระเจ้าได้กล่าวแก่อับราฮัมไว้ว่า พระองค์จะอวยพรผู้ที่อวยพรท่าน และจะสาปแช่งผู้ที่สาปแช่งท่าน และบรรดาเผ่าพันธุ์จะได้รับพรเพราะท่าน
  • เมืออ่านพระวจนะตอนนี้ ยิ่งเป็นการย้ำเตือนถึงพระพร ที่พระสัญญาจากพระองค์นั้นจะได้เกิดขึ้นจริงกับเรา
  • เราต้องยึดพระสัญญาของพระองค์ไว้ให้มั่น และขอบคุณพระเจ้าที่พระองค์จะไ้้ด้ประทานตามพระสัญญา การอวพพรนั้น

Leave a Comment

Your email address will not be published.