คนต้นจะเป็นคนสุดท้าย

“แต่มีหลายคนที่เป็นคนต้นจะต้องกลับไปเป็นคนสุดท้าย และที่เป็นคนสุดท้ายจะกลับเป็นคนต้น” มัทธิว 18 : 30

ชีวิตคริสเตียน ไม่สำคัญว่าเราจะเชื่อมานานแค่ไหน เพราะว่าการวัดความเติบโตฝ่ายวิญญาณนั้น มีปัจจัยอื่น มากกว่าแค่การมาเชื่อในพระเจ้า อาทิ

1. การยอมจำนนต่อพระเจ้าในแต่ละวัน
2. การตอบสนองต่อสถานการณ์โดยมีพระวจนะพระเจ้าเป็นศูนย์กลาง
3. การเปลี่ยนแปลงชีวิตเป็นเหมือนพระเยซู
4. การปรนบัติรับใช้ด้วยความซื่อสัตย์

ยังมีอีกหลายสิ่งที่จะทำให้เราเป็นที่ไว้วางใจ จนชีวิตเราถูกพระบิดายกให้สูงขึ้น ตามพระทัยของพระองค์

ขอพระเกียรติมีแด่พระองค์สืบๆ ไปเป็นนิตย์

ชาโลม

การดำเนินชีวิตกับพระเจ้าปี 2020
ชีวิตอธิษฐาน
ชีวิตในพระคริสต์
ชีวิตในพระวิญญาณบริสุทธิ์
ใกล้ชิดสนิทสนมพระวิญญาณบริสุทธิ์ วันต่อวัน
หน้าหลัก เติบโตในพระคริสต์ ติดสนิทพระวิญญาณ

Leave a Comment

Your email address will not be published.