ข้าแต่พระเยโฮวาห์ ขอทรงลุกขึ้นเถิด ให้ศัตรูทั้งหลายของพระองค์กระจัดกระจายไป

35ต่อมาเมื่อหีบยกออกเดินเมื่อไร โมเสสกราบทูลว่า “ข้าแต่พระเยโฮวาห์ ขอทรงลุกขึ้นเถิด ให้ศัตรูทั้งหลายของพระองค์กระจัดกระจายไป ให้ผู้ที่ชังพระองค์หลีกหนีพระองค์ไป” 36เมื่อหีบยับยั้งท่านกราบทูลว่า “โอ ข้าแต่พระเยโฮวาห์ ขอเสด็จกลับมาสู่คนอิสราเอลที่นับเป็นพันๆเถิด” กดว 10:35-36

เมื่อเราต้องดำเนินชีวิต ต่อสู้ในฝ่ายวิญญาณ เพื่อขยายเขตแดนฝ่ายวิญญาณและให้อาณาจักรของพระองค์มาตั้งอยู่ มารซาตานจะคอยขัดขวางทุกทางเพื่อไม่ให้เราทำสำเร็จ และพระบิดาสัญญากับเรา ว่าพระองค์เป็นธงชัยแก่เราและจะนำเราไปถึงความสำเร็จทั้งปวง พระองค์จะเปิดทางทุกอย่างเพื่อให้งานของพระองค์ในมือของเราสำเร็จ ดังที่ โมเสสได้อธิษฐานขอให้ศัตรูพระองค์กระจัดกระจายไป

เราอยู่ในสงครามฝ่ายวิญญาณนับตั้งแต่เราได้มารู้จักกับพระคริสต์ ดังนั้นการต่อสู้ฝ่ายวิญญาณจะคงมีอยู่อย่างต่อเนื่อง เราต้องพึ่งพาฤทธิ์อำนาจพระวิญญาณบริสุทธิ์อย่างเต็มกำลัง เพื่อให้พระองค์เสริมเรี่ยวแรงกำลังให้แก่เรา

Leave a Comment

Your email address will not be published.