ข้าแต่พระยาห์เวห์องค์เจ้านายของข้าพระองค์ทั้งหลาย พระนามของพระองค์สูงส่งยิ่งนักทั่วทั้งแผ่นดินโลก

1ข้าแต่พระยาห์เวห์องค์เจ้านายของข้าพระองค์ทั้งหลาย
พระนามของพระองค์สูงส่งยิ่งนักทั่วทั้งแผ่นดินโลก
พระองค์ทรงตั้งพระสิริของพระองค์ไว้เหนือฟ้าสวรรค์ สดุดี 8 : 1

ขอสรรเสริญพระนามพระบิดา ผู้ยิ่งใหญ่สูงสุด ผู้สร้างสรรพสิ่งด้วยความรักมั่นคงของพระองค์

พระคุณของพระองค์สูงเหนือกว่าสิ่งใด และเต็มไปด้วยพระเมตตาคุณอันนิรันดร และความรักมั่นคงก็ดำรงอยู่เป็นนิตย์

หัวใจแห่งการสรรเสริญพระบิดา ยาเวห์ จะอยู่ในจิตวิญญาณของเราเสมอ ตราบที่เรามีลมหายใจ ผู้ที่นำหน้าเราทุกสิ่งด้วยพระกรุณาคุณของพระองค์

” เพราะว่าผู้ทรงฤทธานุภาพทรงทำการใหญ่เพื่อข้าพเจ้า
พระนามของพระองค์ก็บริสุทธิ์ ” สดุดี 1 : 49

การดำเนินชีวิตกับพระเจ้าปี 2020
ชีวิตอธิษฐาน
ชีวิตในพระคริสต์
ชีวิตในพระวิญญาณบริสุทธิ์
ใกล้ชิดสนิทสนมพระวิญญาณบริสุทธิ์ วันต่อวัน
หน้าหลัก เติบโตในพระคริสต์ ติดสนิทพระวิญญาณ

photo credit : Guillaume Galtier

Leave a Comment

Your email address will not be published.