ข้ามีชีวิตอยู่ตราบใด ข้าจะร้องเพลงถวายพระยาห์เวห์

Intimacy Sunday 6 January 2018
“ข้ามีชีวิตอยู่ตราบใด ข้าจะร้องเพลงถวายพระยาห์เวห์ ขณะข้ายังเป็นอยู่ ข้าจะร้องเพลงสดุดีถวายพระเจ้าของข้า ขอให้การภาวนาของข้าเป็นสิ่งที่พอพระทัย ข้ายินดีในพระยาห์เวห์ ขอให้คนบาปถูกผลาญเสียจากแผ่นดินโลก และขออย่าให้มีคนอธรรมอีกเลย จิตใจของข้าเอ๋ย จงถวายสาธุการแด่พระยาห์เวห์ สรรเสริญพระยาห์เวห์”
‭‭สดุดี‬ ‭104:33-35‬ ‭THSV11‬‬
+ เป็นส่วนหนึ่งของชีวิตผู้เชื่อในพระเยซูคริสต์ ในพระบิดาของเรา ที่เราจะร้องเพลง นมัสการ เพลงสดุดี ถวายแด่ พระองค์ เราต้องรักการนมัสการด้วยเสียงเพลง เพื่อถวายให้พระองค์
+ และในแต่ละวัน เราต้องดำเนินชีวิตให้เป็นที่พอพระทัยพระเจ้าอย่างที่สุด เรายังไม่สมบูรณ์และยังต้องการพระคุณพระองค์เข้ามาช่วยเหลือในชีวิตเรา ขอบคุณพระเจ้าที่พระองค์ได้โอบอุ้มและนำพาเราไปถึงน้ำพระทัย ของพระองค์

Leave a Comment

Your email address will not be published.